Zápis z jednání výboru konaného dne 16.05.2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 16.5.2018

Předseda výboru Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. schůzi výboru, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“) a Tomáš Moudrý (dále jen „TM“), nepřítomni: JUDr. Pavel Korman (dále jen „PK“).

MZ konstatoval, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru a jednání je možné konat, neboť jsme usnášení schopni. MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím TM. Tento návrh byl jednomyslně schválen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Různé

1)           Výroba čipových karet pro vjezd do a výjezd z garáží – JM výbor informoval, že ho kontaktoval pan Koláček s tím, že přístupové karty by měly být dodány v nejbližší době a čtečka na karty do týdne, vše jistě do červnového termínu konání shromáždění SVJ. Po diskuzi bylo odsouhlaseno, že JM zařídí následné natisknutí kódů na tyto karty (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). Zároveň bylo odsouhlaseno (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), aby po zavedení nového systému (resp. po vypnutí systému starého), pokud to  bude technicky možné, byl zesílen signál pro čtení karet.

2)           Další poskytovatel internetu – Rychlý drát – výbor projednal nabídku tohoto dodavatele a po diskuzi ji pro nevýhodnost a funkčnost stávajícího stavu zamítl (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

3)           Čtečka kovu k novému systému vjezdu do a výjezdu z garáží – urgována spol. JAP Jacina k předložení aktuální cenové nabídky ve směru toho, aby se zajistil bezproblémový vjezd a výjezd z garáží pouze k tomu oprávněných motorových vozidel, nikoli osob.

4)           Renovace vnějších částí oken – pokračování – jednotliví vlastníci se přihlašují do vytvořené tabulky, výzva k přihlašování vlastníků bude elektronicky jako newsletter poslána ještě jednou stejně tak vylepena ve výtazích a na nástěnkách, posléze budou jednotlivý vlastníci kontaktováni pro potvrzení termínu realizace.

5)           Výměna kohoutů, stoupačky – aktuální stav – proběhlo jednání k aktualizaci cenové nabídky s technikem správcovské společnosti First, dále s možným zástupcem zhotovitele a MZ a TM se závěrem, že TM zjistí zda okolnosti zmiňovaných 2 verzí kvalit kohoutů a posléze se výbor rozhodne jak se bude dále postupovat.

6)           Sekačka na trávu – domovník – výbor byl detailně informován p. domovníkem Hroudou o aktuálním stavu s tím, že byla zamítnuta reklamace sekačky spol. Mountfield, výbor se usnesl (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že důvody zamítnutí neuznává a pověřuje KP, aby v tomto směru spol. Mountfield zaslal vyjádření a pokud stanovisko nezmění, bude nutné přistoupit k soudnímu nárokování. Vzhledem k tomu, že sekačka byla kompletně rozebrána pracovníky spol. Mountfield ke zjištění závady, pověřil výbor p. domovníka (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), aby ji odvezl zpět z důvodu nevznikajících nákladů na uskladnění (500Kč/den). Zároveň výbor p. domovníkovi odsouhlasil (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), aby pořídil novu sekačku v limitu do 20.000,-Kč, neboť je nezbytně nutné, aby byla co nejdříve k dispozici a navíc odhadované náklady na opravu staré sekačky by přesahovaly 9.000,-Kč.

II. Program nadcházejícího shromáždění

Po diskuzi přítomných členů výboru bylo navrhnut a odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) termín a místo konání našeho shromáždění vlastníků, které by se mělo uskutečnit 12.6.2018 od 18:00hod. v ZŠ Kozinova, Praha 10 a taktéž definitivní podoba znění pozvánky na toto shromáždění.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující schůze je stanoven na 6.6.2018 v pizzerii Rotondo.

Dne 18.5.2018 zapsal KP. Dne 23.5.2018 ověřil TM.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20180516-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.