Zápis z jednání výboru konaného dne 20.06.2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 20.6.2018

Předseda výboru Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. schůzi výboru, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“), Tomáš Moudrý (dále jen „TM“), JUDr. Pavel Korman (dále jen „PK“), jako hosté pak domovník p. Hrouda, za správcovskou společnost First s.r.o. p. Hájek, Toman a Kolář.

MZ konstatoval, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru a jednání je možné konat, neboť jsme usnášení schopni. MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (5 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (5 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

 I. Jednotlivé záležitosti zabezpečované správcovskou společností First s.r.o.

1)           Problém se zatékající H2O  v objektu K – správcovskou společností byl výbor informován o aktuálním stavu, v důsledku chybějící kompletní stavební dokumentace našeho domu je zjištění závad/y velmi ztížené a doposud se přes enormní snahu nepodařila/y zjistit, nicméně správcovská společnost postupuje krok po kroku, bylo zjištěno, že strop ve 3P je mokrý, tudíž lze důvodně předpokládat, že závada/y budou ve 4P a příp. výše. Příští týden by mělo dojít k sundání zničených sádrokartonů, zjistí se tím, zda existuje 1 problém, či je jich více, dále by mělo dojít ve 4P v bytě, který se zrovna prodává v předsíni k odkrytí stěn (posléze bude uvedeno do původního stavu). Po diskuzi výbor tento postup jednomyslně odsouhlasil s cílem co nejrychlejšího zjištění závady/závad a jejího odstranění (5 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti).

2)           Tekoucí záchod v bytě ve 2P objekt J – správcovskou společností jsme byli informováni, že s vlastníkem domluven postup, bude příští týden se bude bourat koupelna, aby se bylo možné dostat k závadě, která se následně odstraní a vše se posléze uvede do původního stavu. Po diskuzi výbor tento postup jednomyslně schválil (5 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti).

3)           Žluté požární dveře – vadné panty, výměna – stav věci je takový, že na bezpečnostních dveřích odchází panty, neboť rámy a panty nebyly podle vyjádření hasičů vybudovány jako protipožární a tudíž na ně nepřiměřeně působí síla protipožárních dveří, čímž se jejich životnost výrazně zkracuje, taktéž s tím souvisí problém případné výměny pantů, kdy bychom nedostaly příslušný atest a v případě  pojistné události by pojišťovna neplnila. Jedná se o 7 dveří, futer, rámů a příslušná práce, správcovská společnost pošle naceněnou nabídku k možnému odsouhlasení s podmínkou, že zámky a klíče Abloy zůstanou stejné jako doposud (vstupní systém přes čip). Po diskuzi výbor tento postup jednomyslně odsouhlasil (5 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti).

4)           Ostatní

– televize – přeladění v domě na DVB-TV2. Po diskuzi výbor tento postup jednomyslně odsouhlasil           (5 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti).

– revize elektroinstalací – provedení dle cenové nabídky předestřené správcovskou společností. Po diskuzi výbor tento postup jednomyslně odsouhlasil (5 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti).

– hromosvody – správcovská společnost nás informovala o tom, že byla provedena revize a zjištěna řada nedostatků, které nevyhovují současnému legislativními stavu, jako nápravu navrhuje všechny vytknuté závady neprodleně odstranit (mělo by to negativní vliv v případě pojistné události na plnění pojišťovny) na základě předložené cenové nabídky v částce cca 150tisíc Kč. Po diskuzi výbor tento postup jednomyslně odsouhlasil (5 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti).

Nyní odchází PK, výbor je i nadále usnášeníschopný.

– Výměna kohoutů, stoupačky – aktuální stav – kromě cenové nabídky správcovské společnosti First pan domovník Hrouda výbor informoval, že se mu skrze p. Vlasáka podařilo zajistit další nabídku, která je v porovnání výhodnější a obsahu více prováděných prací. Po diskuzi bylo konstatováno, že bude zapotřebí vyměnit všechny tyto kohouty (120ks) a zároveň ty, které jsou na velmi obtížně dostupných místech bude nutné přendat a zabudovat tam, kde budou dobře dostupné. Tato nabídka bude podrobena bližšímu přezkoumání a posléze se výbor rozhodne jak se bude dále postupovat, když konečné rozhodnutí (v důsledku časově omezených nabídek) bude učiněno na příštím výboru či per rollam.

II. Různé

1)           Čipové karty pro vjezd do a výjezd z garáží – na podkladě reklamace funkčnosti karet a systému došlo dnešního dne za účasti představitelů spol. Techniserv s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) p. Krále a Koláčka a výboru (JM, TM, PK – dále jen „objednatel“) a domovníka pana Hroudy k faktické zkoušce funkčnosti karet a sytému na otevírání vrat na místě GVI7. Výsledek je bohužel neuspokojivý, bylo jednoznačně zjištěno, že karty nefungují na běžných místech, tj. za stínítkem, na palubní desce, v přihrádce palubní desky či v kabelce umístěné na sedadle spolujezdce (dále jen „4 varianty“). Dokonce ani na předním skle automobilu (několik umístění) nedošlo ani v jednom případě k výsledku, který by byl 100% a tedy provozuschopný. Teprve při těchto zkouškách zhotovitel předal objednateli manuál s umístěním karty na čelní sklo automobilu. Po přezkoumání výborem však tento manuál nesplňuje bezpečnostní podmínky při řádném provozu motorového vozidla a zcela zjevně brání výhledu řidiči, a nemůže tak odpovídat legislativní úpravě, za tohoto stavu by pak výbor předmětnou smlouvu o dílo se zhotovitelem neuzavřel. Navíc bylo jednoznačně konstatováno, že tento manuál neměl výbor v době, kdy rozhodoval o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Výbor o dané problematice dlouho diskutoval, a dospěl k následujícímu usnesení, které přijal (3 hlasů pro, 0 se zdržel, 1 proti – JM namítl, že by souhlasil pouze se 2 variantami umístění, a to za stínítkem a na palubní desce). Zhotovitel bude výborem písemně vyzván, aby ve lhůtě do 23.7. odstranil veškeré vady karet a systému na otevírání obou vrat tak, aby tento byl 100% provozuschopný ve všech 4 variantách, a to způsobem, který na své náklady zhotovitel uzná za vhodný. Výbor doporučuje zvýšit signál na stávající anténě či instalací další, nebo nasměrovat snímač před vrata tak, aby došlo k plnému pokrytí v detekční zóně, popř. umístit snímač další. V případě, že se tak nestane, výbor rozhodne o dalším postupu, když za dané situace by přicházelo v úvahu odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a zároveň uvedení objednatele v omyl v podmínkách uzavírání smlouvy o dílo, když manuál umístění karty a zprovoznění systému nebyl součástí smluvní dokumentace při uzavírání smlouvy.

2)           Sekačka na trávu – domovník – KP informoval výbor o tom, že dle posledního usnesení výboru sepsal žádost o opětovné přezkoumání reklamace sekačky, předžalobní pokus o smír vůči spol. Mountfield, toto podání byl MZ a KP podepsáno a bude protistraně odesláno. Pokud reklamace nebude uznána výbor rozhodne, zda se věc bude řešit soudní cestou.

3)           Detekce vozidel – čtečka kovu k novému systému vjezdu do a výjezdu z garáží – vyjádřila se spol. JAP Jacina, že zařízení stojí cca 10.000 Kč a je možné nám ho zapůjčit ke zkušebnímu provozu, pokud by byl systém funkční výbor by posléze rozhodl, zda dané zařízení zakoupí a v jakém počtu Po diskuzi výbor tento postup jednomyslně odsouhlasil (4 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti).

4)           Dotaz vlastníka jednotky p. Majíře zda může své kolo umístit do kočárkárny v objektu I7. Po přezkoumání věci však výbor rozhodl tak, že tuto žádost jednomyslně zamítl (4 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti), neboť kočárkárna v objektu 7I je zcela plná a není zde místo k dalšímu uskladnění.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující schůze je stanoven na 18.7.2018 v pizzerii Rotondo.

Dne 20.6.2018 zapsal KP. Dne 26.6. 2018 ověřil MZ.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20180620-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.