Zápis z mimořádné schůze výboru konané dne 03.09.2018

Zápis z mimořádné schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 3.9.2018

Předseda výboru Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. mimořádnou schůzi výboru na podkladě emailové pozvánky s programem, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“) , Tomáš Moudrý (dále jen „TM“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“), omluven: JUDr. Pavel Korman (dále jen „PK“).

MZ konstatoval, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru a jednání je možné konat, neboť jsme usnášení schopni. MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní mimořádné schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). 

I. Účast na podání vysvětlení ve věci Jiviš, p. Šímová, uplatnění náhrady škody

MZ informoval výbor o aktuálním stavu věci, bylo mu voláno stran Policie ČR ve věci podezření na spol. Jiviš (dále jen „společnost“), resp. p. Šímovou, která si měl v minulosti od klientů společnosti odčerpávat finanční prostředky na své soukromé účty. V tomto směru jsme byly požádání o revizi bankovních účtů a dohledání transakcí, které měly být posílány na 2 konkrétní účty. Toto provedl TM a z listinných materiálů zjistil, že na oba účty byla několika desítkami transakcí za roky 2012 až 2015 stran p. Šímové převedena částka ve výši 676.496,-Kč, která bude v trestním řízení nárokována jako náhrada škody. Po projednání a diskuzi byl výborem tento postup odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ dále výbor informoval, že spolu s KP půjdou podat vysvětlení ke kpt. Hříbalovi (PČR Kongresová), který trestnou činnost vyšetřuje, a to dne 10.9.2018, když zároveň uplatní nárok na náhradu škody v trestním řízení a předají mu příslušné listiny, a to i na flashdisku.  

II. Výpověď pojistky

Do užšího výběru na uzavření nové pojistné smlouvy na naše nemovitosti postoupila pojišťovna ČPP a Kooperativa. Po důsledném projednání věci výbor rozhodl (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 1 proti – KP) tak, že nová pojistná smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu s pojišťovnou Kooperativa. TM kontaktuje příslušného pojišťovacího makléře, aby připravil smlouvu k podpisu na 11.9.2018.  

III. Shromáždění vlastníků našeho SVJ

S ohledem na vyjádření správcovské společnosti First není možné zajistit pro konání našeho shromáždění žádné prostory v termínu 4.10.2018. Po projednání a diskuzi bylo výborem odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) nový termín shromáždění, a to na 6.11.2018 s tím, že správcovská společnost se pověřuje zajištěním vhodných prostor.

IV. Techniserv

KP a MZ výbor informovali o aktuální situaci po odstoupení od smlouvy včetně reakce spol. Techniserv, která naše odstoupení neuznává a nabízí smírné řešení věci provedením zkoušky funkčnosti systému a jeho případném doladění, a to i za účasti výrobce systému, nicméně garance a záruky funkčnosti budou poskytovat pouze pro umístění karty na předním skle vozidla, tak jak požaduje výrobce.

Po projednání věci a obsáhlé diskuzi bylo výborem odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 1 proti – KP), že souhlasíme se smírným řešením věci provedením funkční zkoušky systému i za účasti spol. Techniserv a výrobce dne 11.9.2018 v 18:30 v místě vjezdu do garáží objektu I tak, že zkouška bude uskutečněna 10 pokusy s různými motorovými vozidly a různým umístěním karty. Pokud by byl byť i jeden pokus neúspěšný, bude konstatována nefunkčnost systému a strany se domluví na dalším postupu vyřešení problému, např. zvýšením intenzity signálu stávající antény či přidáním dalším vysílací antény zabírající další plochu.

Prozatím však na odstoupení od smlouvy trváme, nesouhlasíme s věcným vyjádřením spol. Techniserv k odstoupení – odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 1 proti-JM).

V. Ostatní

1) Nový software pro čipy – JM předestřel požadavek na nutnost zakoupit nový software na evidování čipů nutný pro přeregistraci za cenu 12.000,-Kč – po projednání bylo výborem odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

2) Objednání nových čipů – dle sdělení domovníka p. Hroudy tlumočení JM dochází čipy, proto je nutné zakoupit nové, 30 kusů, finanční limit 2.000,-Kč – po projednání bylo výborem odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 19.9.2018 v pizzerii Rotondo.

Dne 3.9.2018 zapsal KP. Dne 4.9.2018 ověřil MZ.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20180903-Zapis_z_mimoradne_schuze_výboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.