Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 07.10.2021

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu (výbor se o prázdninách z důvodu dovolených nesešel a dubnová, květnová, červnová i zářijová schůze byla z důvodu nemoci členů výboru zrušena), kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), omluven Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). jako hosté přítomni p. Hrouda a správcovskou společnost First s.r.o. p. Toman.  MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).  

Problematika výměny zvonků, domovních videotelefonů a vnějších tabel

Výbor dle předchozího usnesení obdržel celkem 3 nabídky, a to konkrétně od spol. AVEDES Servis, s.r.o. (výrobce FERMAX) na částku 966.311,-Kč+DPH, dále spol. SPL servis.cz s.r.o. na částku doplnit,-Kč+DPH, a také spol. BusinessCom a.s. na částku 636.209,-Kč+DPH. Výbor požádal prostřednictvím pana Tomana a J. S. Marka, aby zajistil u všech jmenovaných společností finální cenové nabídky. Výbor se jednomyslně usnesl (2 hlasy pro; 0 se zdržel; 0 proti), že o věci bude dále jednat na základě předložených nabídek a dvě nejlepší nabídky předloží výbor společenství k výběru hlasováním.

Klece k odpadkovým kontejnerům

Vzhledem k tomu, že z důvodu delšího trvání pandemické situace nedošlo k předpokládané realizaci díla dle původní nabídky, v mezidobí došlo ke značnému navýšení vstupních materiálů a s ohledem na to, že bylo nutné řešit akutně situaci, bylo výborem uzavřeno, že za dané situace, kdy došlo k navýšení počtu kontejnerů na odpad i častějšího odvozu odpadu, včetně pozitivního apelu na sousední domy v lokalitě, aby svůj odpad nevhazovaly do našich kontejnerů, není nutné klece k odpadkovým košům realizovat.

III. Plánovaný úklid garáží (strojové čistění) + úklid střech a vyčistění odtokových kanálků

Výbor obdržel od p. Hroudy dva termíny pro úklid garáží a jednomyslně je odsouhlasil rozhodl (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že termín pro provedení úklidu bude 20. a 21.10.2021.

Dále byl výbor p. Hroudou informován, že budu nutné neprodleně uklidit plochy střech, odtokových kanálků atd. od exkrementů způsobených zejména holuby a dalších nečistot, neboť situace začíná být neutěšená. Výbor dané jednomyslně odsouhlasil (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) a pověřil pana Hroudu vyřešením tohoto úklidu.  

 

Nákup zahradního traktůrku

Výbor byl p. Hroudou informován o tom, že stávající traktůrek určený pro sekání zeleně na našich pozemcích definitivně dosloužil a jakákoli jeho opravy by byla zbytečná, proto doporučil dle jím předložené nabídky včetně fotodokumentace řešení tohoto havarijního stavu neprodleným zakoupením rideru (který se mnohem lépe hodí k sekání zeleně ve velkém rozsahu) typ Husqvarna R216 AWD, a to za částku 129.000,-Kč. Výbor vyjednal s prodejcem, že žací ústrojí, které se obvykle prodává zvlášť za cenu 24.000,- Kč bude dodáno zdarma. Cena bude zahrnovat dovoz rideru k nám, zaškolení p. Hroudy od prodejce a láhve oleje pro první výměnu po 10 hodinách provozu. Výbor po projednání věci souhlasil se zakoupení tohoto rideru (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

 

Aktuální opravy a úpravy, modernizace

  1. Výbor dle CN od p. Tomana odsouhlasil (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) provedením správcovskou firmou čištění 43 kusů svodů okapů za částku 25.000,-Kč+DPH a nátěr 47 kusů dřevěného obložení fasády za částku 47.000,-Kč+DPH.
  2. Výbor dle CN od p. Tomana odsouhlasil (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) provedením spol. Konstrukt M-2 s.r.o. odvodňovacího žlabu a napojení do skruže vše u Mattioliho 1 (dům K) při vjezdu do garáží -1PP, jakožto prevence proti zatékání vody do garáží při větší intenzitě deště, a to za celkovou částku 127.135,-Kč+DPH.
  3. Výbor dle CN od p. Tomana odsouhlasil (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) provedením spol. JFT Reko, s.r.o. úpravy havarijního stavu – rozvodů TUV a kotvení stoupacího potrubí v jádře Mattioliho 5 v ceně 198.860,-Kč+DPH, když realizace díla je plánována na měsíc leden 2022. 

 

Různé

  1. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách, neboť chodby a výtahy jsou bezprostředně v den úklidu znečištěny blátem a bahnem, důsledně je třeba v těchto případech používat venkovních rohoží. Zároveň výbor připomíná, že skrze správcovskou společnost zajistil cedule týkající se tohoto požadavku, které budou vylepeny ve výtazích.
  2. Výbor byl p. Hroudou informován, že před vchodem č. 5 by bylo vhodné pokácet jeden z již vzrostlých nicméně náletových stromů, který začíná značně stínit několika bytům. Po projednání výbor pověřil p. Tomana, aby danou věc konzultoval s dotčenými vlastníky bytů a jejich příp. nájemníky. V případě jejich odsouhlasení i výbor souhlasí (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) s pokácením tohoto stromu a pověřuje p. Hroudu samotnou realizací.   
  3. Výbor apeluje na ty vlastníky bytů, kteří by si rádi v dohledné době chtěli nechat opravit okna novým nátěrem, aby postupovali dle informací zveřejněných na webových stránkách našeho SVJ. 
  4. V této souvislosti výbor připomíná majitelům aut, motorek, kol a koloběžek poháněných elektřinou, že je výslovně zakázáno, aby tato vozidla dobíjeli v prostorách garáže a to zejména ve svých uzavřených stáních. Důvodů je několik: a) jde o neoprávněné užití elektřiny, kterou platí všichni bez rozdílu; b) elektrické rozvody v garážích nejsou dimenzovány na takovou zátěž a může docházet k výpadku jističů společných prostor (což se nedávno stalo na 3J a lidé v celém objektu nemohli ráno vyjet z garáže!!!), v horším případě k požáru elektrického vedení z přehřátí a přetížení; c) pravidla požární ochrany dobíjení vozidel uvnitř objektu nedovolují – náš objekt na to nemá patřičná povolení. Celá záležitost je předmětem jednání, které se bohužel táhne už od roku 2019. Záleží hlavně na součinnosti dodavatelů elektrické energie. Pan Toman v této souvislosti opět přislíbil podporu našemu záměru a opět se pokusí zjistit další podrobnosti týkající se možnosti instalace dobíjecích stanic pro elektromobily, motorky, kola, koloběžky. O aktuální situaci bude výbor informovat v následných zápisech.
  5. Výbor se dohodl, že u správcovské firmy zjistí podrobnosti pro možnost konání shromáždění per rollam na konci měsíce listopadu či na počátku měsíce prosince 2021 a podrobnosti projedná a definitivně odsouhlasí na listopadovém jednání výboru, když s ohledem na nedořešené doby výše a nemožnost konání shromáždění v minulém roce, bude nezbytně nutné shromáždění co nejdříve konat.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 24.11.2021 od 18:30 v restauraci Rotondo. 

Dne 7.10.2021 zapsal KP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..