Zápis z jednání výboru konaného dne 17.01.2018

Zápis ze schůze výboru č. 61/2018

Datum: 17.01.2018
Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Zamrazil (MZ), K. Polák (KP), T. Moudrý (TM), P. Korman (PK)
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté: Marcel Koláček – TECHNISERV (MKT)

 1. Jednání
  1. Volba předsedajícího: MZ
  2. Volba zapisovatele: JSM
  3. Volba ověřovatele zápisu: MZ
  4. Bereme na vědomí zápis z předcházejícího jednání.
  5. Schválení programu jednání.
 1. Teplo a topení v bytech: Byla provedena revizi podstatné části otopné soustavy a to většiny včetně bytů. Bylo též provedeno nezbytné odvzdušnění a seřízení stoupaček topení. Členové výboru se dále informovali, že v době od 23h do 5h nastaven tzv. teplotní útlum a to na všech objektech. Výbor dále konstatoval (a ujistil se, že to Pražská teplárenská, a.s. bere na vědomí), že jakékoliv změny v nastavení teplotních křivek nebo rozhodnutí o zapnutí/vypnutí teplotního útlumu, může učinit pouze výbor nebo usnášeníschopné shromáždění SVJ. Tím vyloučil jakékoliv další spekulace, že by tak mohl učinit někdo ze členů SVJ o své vůli bez vědomí výboru (resp. většiny).
 1. Stížnost pana Agha ohledně nedostatečného vytápění v jeho bytě: Výbor obdržel od pana Petera Agha několik emailů a vedl s ním věcnou diskusi ve snaze najít konstruktivní řešení vzniklé situace. Pan Agh požádal členy výboru o osobní schůzku v den řádného termínu (dnes, od 18:30 do 20:15) konání schůze výboru. Na tu se nedostavil a to bez udání důvodu. Výbor tedy v jeho nepřítomnosti k dané věci konstatoval prostřednictvím KP: Mám za to, že s ohledem na ostatních 184 vlastníků, kteří mají za to, že teplo je u nich v bytu dostatečné, nemůžeme reálně cokoli natrvalo měnit (nemáme k tomu mandát), a to by bylo vůči drtivé většině nepřípustné. Pokud v mailech zdůrazňuje i právní cestu (žaloba, předběžné opatření), sám si musí uvědomit, že to bude on, který bude muset nést břemeno tvrzení a důkazní, když oproti tomu ve 184 bytech vše, co se týká topení funguje jak má. Spíš si myslím, že argumentace by měla směřovat vůči původnímu vlastníkovi, který musel mít shodný „problém“ a pokud se jedná o vadu bytu, měl by pan Agh požadovat slevu z kupní ceny či od kupní smlouvy odstoupit a tento problém nepřenášet na společenství.
 1. Instalace nového zabezpečení objektu: pan Koláček (technik spol. TECHNISERV) informoval výbor o aktuálním stavu:
  1. Byla vyměněna čtečka čipů u hlavního vchodu 5I0NP a nainstalována do tabla. Je poznat podle charakteristického červeného světla kousek od místa, kde byla původní čtečka (již nesvítí). Výbor odsouhlasil tento postup i pro další instalace na ostatních vchodových dveřích. Nové čtečky s nápisem „entry“ umístěné mimo tablo budou odmontovány (resp. uschovány do tabla jako právě na 5I0NP).
  2. Po přiložení čipu se dioda rozsvítí zeleně a to po dobu, kdy jsou dveře odemčené. Interval je aktuálně nastaven na 15 sekund a bude postupně ještě optimalizován, aby dveře byly odblokovány jen nezbytně nutnou dobou.
  3. Jsou postupně blokovány žluté dveře směrem od výtahu ke garážím. Na dveřích jsou již od předchozího týdne varovné cedule, že dveře bude možné otevřít pouze už jen na čip. Zatím jsou přenastaveny dveře 5I1PP, 5I2PP, 3J1PP. U dveří 3J2PP probíhají nutné instalace. U ostatních se bude pokračovat nejspíše ve sledu 1K1PP, 1K2PP a 7I1PP.
  4. Stejným způsobem jako v případě vchodových dveří, fungují čtečky i zde. Po přiložení čipu, se čtečka rozsvítí zeleně a takto svítí po dobu odblokování zámku. Aktuální natavení 10 sekund a opět se testováním ladí vhodný interval.
  5. Byl dán požadavek na výrobce čteček, aby úpravou firmware umožnil zasílání SMS/email zpráv, v případě, že zámek byl poškozen, nebo dveře zůstaly dlouho otevřené.
  6. Jak bylo již dříve avizováno, hned po dokončení instalace čteček dveří bude provedena instalace bezdrátových čteček pro ovládání vrat. Členové výboru dostanou danou technologii přednostně k testování.
  7. Na základě usnesení výboru č. 60/2017/2.f se termín celé zakázky posunul na konec ledna 2018.
 1. Shromáždění vlastníků SVJ a vydávání/ověřování čipů a parkovacích karet: výbor konstatoval, že jedním z klíčových bodů plánovaného shromáždění členů SVJ bude mj. provedení reevidence platných čipů, které jsou v držení majitelů bytů, přičemž výbor bude chtít do databáze zanést informaci o tom, který čip patří ke které bytové jednotce. Oprávnění pro vstup do objektu budou zachována (případně upravena) tak, aby držitel čipu vždy měl přístup ke svému bytu; přístup do garáže, kde má garážové/parkovací stání; přístup ke sklepní kóji. Čipy, které nebudou za včas vyhlášeného data zaevidovány, budou ze systému vyřazeny. Jejich držitelé budou mít přesto dodatečně možnost vyžádat si na výboru jejich dodatečnou evidenci, bude-li oprávněná. (Výbor nejspíše kromě shromáždění vypíše ještě náhradní termíny pro dokončení celé reevidence.) Výbor znovu konstatoval, že bude parkovací čipové karty vydávat na počet parkovacích, resp. garážových stání na bytovou jednotku (BJ). Pokud bude mít některý z majitelů BJ opodstatněný důvod vlastnit kartu navíc, bude se to řešit na výboru individuálně.
 1. Natření oken: Členové výboru se navzájem informovali o aktuálním stavu zamýšlené opravy vnější strany oken. Výboru byly předloženy celkem tři nabídky. MZ doporučil nabídku od společnosti Lakron, se kterou měli velmi dobrou zkušenost na objektu NZM H. Výbor současně znovu vyzývá obyvatele našeho SVJ, aby výbor informovali o aktuálním stavu nátěru laku na vnější straně oken. Stále sbíráme čísla bytů, kde bude nutné provést jejich rekonstrukci (oprava laku). Podle předložené nabídky půjde nejspíše o dlouhodobý projekt, neboť je realizace oprav velmi časově náročná a vyžaduje součinnost obyvatel domu, neboť v případě bytových oken se bude provádět přímo z bytů. MZ informoval, že první vlna by mohla být už koncem února a soustředila by se prozatím na okna umístěná na chodbách. Výbor s tímto návrhem souhlasil a tímto vyzívá firmu Lakron, aby výboru předložila k projednání návrh SoD.
 1. JSM: návrh na změnu rozdělení odměn členů výboru: Reagoval jsem na předchozí usnesení výboru z listopadu 2017, kdy si ostatní členové výboru rozdělili odměny jen mezi sebou. Kolegové jako důvod uvedli moji neúčast na schůzích výboru, což z mojí strany bylo dané tím, že většina termínů schůzek kolidovala s jinými osobními aktivitami. I přesto jsem se aktivně věnoval a dodnes aktivně věnuji projektu rekonstrukce zabezpečení objektu, které provádí TECHNISERV (tech. M. Koláček). V prosinci 2017 jsem kolegy informoval, že v příštím roce mám jasný zájem být jednání výboru přítomen a že i nadále dohlížím nad výše zmíněným projektem. Z toho důvodu jsem předložil návrh písemně (do emailu) den před jednáním výboru návrh, aby odměny byly rozděleny podle jednotného pravidla (celkem 2 členové, 2 místopředsedové, 1 předseda) v poměru: 1 : 1 : 1 : 1 : 1,5 (z fixní částky 15000 Kč určené členy SVJ) – neboť předseda z titulu své funkce nese tíhu povinnosti podepisovat a jednat na venek za SVJ. Tento návrh nebyl přijat.

Předložil jsem (JSM) kolegům druhý návrh tak, aby zohledněny všechny funkce ve výboru – tedy v poměru: 1 : 1 : 1,25 : 1,25 : 1,5 (člen výboru : člen výboru : místopředseda : místopředseda : předseda). Tento návrh nebyl přijat.

Předseda MZ navrhl, aby se tento bod projednal znovu na příští schůzi výboru s tím, že JSM má předložit konkrétní čísla výše odměn.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM) a jeho stručná verze bude zveřejněna na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM).
Termín následující schůze výboru je stanoven na 21. 02. 2018 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 17. 01. 2018 zapsal Jan S. Marek
Dne 20. 01. 2018 ověřil Michal Zamrazil, Tomáš Moudrý

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20180117-Zapis_ze_schuze_vyboru

One Response to Zápis z jednání výboru konaného dne 17.01.2018

 1. avatar Michal Pilka napsal:

  Ti si delate srandu panove s tvrzenim ze teplo v ostatnich bytech je dostatocne !

  Co kdyby jse se zeptali ostatnich majitelu bytu ?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.