Zápis ze schůze výboru konaného dne 21.03.2018

Předseda výboru Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. schůzi výboru, kdy této schůze byly přítomni také: Tomáš Moudrý (dále jen „TM“), JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“) a jako hosté: domovník – Roman Hrouda (dále jen „RH“) a zástupce správcovské společnosti p. Toman (dále jen „T“), nepřítomni: Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“) a JUDr. Pavel Korman („PK“).

MZ konstatoval, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru a jednání je možné konat, neboť jsme usnášení schopni. TM navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Revokace schválení znění zápisu ze schůze výboru ze dne 13.12.2017 a 17.1.2018

Po diskuzi přítomných členů bylo navrhnuto, aby JSM zveřejnil zápisy ve znění námitek a připomínek KP a PK, když po zapracování připomínek je povinen JSM předložit KP a PK k odsouhlasení a případné úpravě a tito jsou pak povinni konečnou podobu zápisu předat MZ ke konečnému ověření. Usnesení bylo jednomyslně přijato (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

II. Projednání jednotlivých bodů správcovské firmy k aktuálnímu stavu budovy

1) T přítomné seznámil s tím, že bude nutné na budově provést opravy svodů, když zvenku protéká voda právě po svodech na automobily zaparkované v podzemních garážích. Připomenul, že kompletně protéká voda šachtou přes venkovní trubku, a to zejména skrze příslušenství bytové jednotky číslo 18 (viz. Fotografie zaslané výboru e-mailem). Výbor byl dále seznámen, že příští týden bude provedena kontrola speciální kamerou, aby se zjistila přesná příčina daného problému, aby se tento do budoucna neopakoval, s tím, že doposud není jednoznačně známá.

18:40 přišli na jednání výboru JSM a PK. V tomto složení je výbor v kompletní.

T navrhnul jako provizorní řešení instalovat dle technické specifikace plachtu, která bude zamezovat přímému dopadu dešťové vody na automobily v podzemních garážích. Usnesení přijato jednomyslně (5 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

2) Dveře v garážích

T informoval přítomné, že problém pantů dveří v garážích byl předán k údržbě správci, ten v nejbližší době obvolá výrobce dveří, zda problém vůbec půjde vyřešit, a to především s ohledem na nutnost splnění bezpečnostních norem a bezpečnostních podmínek, ke kterým nám revize dává společnost Pyroservis.

3) Kohouty nacházející se v garážích a sklepních prostorách

T informoval výbor o neuspokojivém stavu kohoutů v garážích a sklepních prostorách, s tím, že řada z nich se dlouhodobě nepoužívala a buď s nimi nelze otočit anebo hrozí jejich upadnutí/utržení, takže je třeba všechny detailně zkontrolovat. Proto byl na den 29.3.2018 objednán instalatér, který zjistí aktuální stav a pokusí se dané napravit.

4) Pojišťovna

T informoval, že v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou je třeba aby výbor, nikoliv správce, přímo nahlásil pojistnou událost, která se udála, na pojišťovnu, a to včetně poškozeného čidla detekce kouře (spravováno SPL Servis) (v hodnotě asi 3.000,-Kč), které bylo zničeno. TM přislíbil vyřešit tento bod za současného poskytnutí součinnosti v kontaktech ze strany MZ a T. Usnesení přijato jednomyslně (5 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

5) Topení

T sdělil výboru, že byla provedena regulace ve všech bytových jednotkách, kromě 3–4 bytů, do kterých nebyl správce vpuštěn. Závěr je takový, že kromě 2 bytů byla zjištěna „přetopenost“. Dále upozornil na to, že zde může existovat problém při venkovní teplotě 4–8 °C a prostřednictvím TM a Pražské teplárenské se pokusí zjistit možné řešení.

6) Okna

T informoval, že tento bod je vyřešený, probíhá rozsáhla kooperace s RH, jednotlivý vlastníci se přihlašují samostatně s požadavkem na opravu okenních rámů, a tak aby tyto řádně těsnili a nebyly zde zbytečné úniky tepla.

7) Poškozená konzole s funkční odrazkou na vratech

T a JSM výbor informovali o poškozené konzoly s funkční odrazkou na vratech v garážích nárazem automobilu a následném řešení celé události.

8) SPL požární čidla

T informoval, že byly zjištěny nedostatky po kontrole v garážích, což mnělo být zapříčiněno špatným technickým výkresem, daná situace je už v řešení. Revize jsou již provedeny, ale nejsou úplné a jsou s výhradou. Bohužel hrozí sankce v podobě pokut ve velmi vysoké výši, neboť je nutná součinnost všech vlastníku uzavřených garážových stáních. KP přednesl návrh, aby se propojili čidla, která jsou instalována uvnitř uzavřených garáží s nově instalovanými čidly, která budou vždy přístupné z vnější strany při vstupu do uzavřené garáže. T nabídl, že připraví cenovou nabídku firem, které se danou problematikou zabývají a neprodleně toto sdělí výboru, aby následně tento mohl dále rozhodnut. Přijato jednomyslně (5 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

III. TECHNISERV (Koláček) a druhá fáze zabezpečení objektu

JSM přítomné informoval, že je nutné, aby byly instalovány proudové smyčky na vnější straně garážových vrat GV7I a GV1K, které se budou sloužit pro detekci vozidel, aby se zamezilo průchodu osob přes garážová vrata, což je jednak nebezpečné/nevhodné a jednak to ničí vrata samotná. Zároveň bylo odsouhlaseno po diskuzi, že by bylo vhodné vyrobit 300Ks vjezdových/výjezdových karet, každá s vytištěným čárovým kódem s tím, že jejich distribuce proběhne na shromáždění, tak aby každý vlastník mající parkovací stání či garáž uvnitř budovy tuto kartu obdržel. Usnesení přijato jednomyslně (5 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). Dále bylo konstatováno, že první fáze předání díla se uskutečnila za přítomnosti pana Koláčka a ze strany výboru TM a JSM.

IV. Ostatní

a) KP informoval výbor, že na podkladě hlasovaní per rollam (3 hlasy pro- PK, TM a KP) bylo většinově odsouhlaseno usnesení o podpisu nové smlouvy o poskytování právních služeb pro naše společenství, a to ze strany Mgr. Jana Eichlera, advokáta V tomto směru proto došlo k podpisu smlouvy z obou stran ke dni 1.3.2018.

b) Havarijní služba

Po obsáhlé diskusi se výbor jednomyslně usnesl, aby byl na nástěnky a na webové stánky umístěn postup v případě havarijní události – přijato (5 hlasů pro , 0 proti, 0 zdrželo), tj. v případě zjištění havárie je kdokoliv z členů SVJ oprávněn neprodleně kontaktovat havarijní službu, která je povinná provést zásah, a v případě, že je zásah proveden, avšak plocha, kde mělo dojít k havárii není uklizena, je třeba kontaktovat kohokoliv z výboru SVJ, který jako jediný je oprávněn kontaktovat RH, který předběžně svolil k tomu, že i o víkendu, pokud nebude např. na dovolené apod., je ochoten přijet a uklidit. Toto se však uskuteční jen pouze z pověření člena výboru. Výbor se jednomyslně usnesl na tom, že RH musí zajistit ve prospěch havarijní služby univerzální klíče např. i pro havarijní službu přijato – (5 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

c) Problémy se zápisem nových údajů do obchodního rejstříku

Výbor po obsáhlé diskusi konstatoval, že JSM pochybil, když jednak neoprávněně převzal korespondenci od soudu vztahující se k problematice zápisu a tuto korespondenci navíc hodil do špatné schránky (správcovské společnosti) ač je povinen o těchto skutečnostech neprodleně informovat všechny členy výboru, což však neučinil, uběhla nám lhůta pro opravu nesprávností, které nejde zhojit. JSM navíc opakovaně připustil, že to není po prvé, co poštu za výbor převzal, ač ví, že k tomu není oprávněn. Výbor přijal usnesení, že do budoucna nesmí JSM tuto poštu přebírat, že je k tomu oprávněn pouze předseda výboru, či jím pověřena osoba, která za výbor může jednat a zároveň byl upozorněn na své opakované pochybení – přijato (4 hlasy pro, 1 se zdržel JSM, 0 proti).

d) výbor se předběžně dohodl, že jednotlivé podrobnosti týkající se plánovaného shromáždění, které se uskuteční v tomto roce prodiskutují na schůzi výboru (duben 2018).

JSM odchází z jednání výboru, počet členů výboru je i nadále usnášeníschopný

e) problém s koutulemi

Výbor byl informován MZ a TM, že stále ve dvou bytech přetrvávají v různé intenzitě problémy s tímto hmyzem a danou situaci bere na vědomí a je v řešení.

f) RH informoval, že ve dnech 11.4. a 12. 4. proběhne pravidelné čistění garáží po zimě.

g) Na návrh RH jednohlasně odsouhlaseno (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), aby RH zakoupil set profi nářadí v hodnotě do 20.000,-Kč pro údržbu domu.

h) Po obsáhle diskusi zkonstatováno a přijato usnesení, že JSM v pověřených záležitostech opakovaně s třetími subjekty i členy výboru komunikuje prostřednictvím emailu, když se však prezentuje konkrétně uvedenou funkcí, která mu nebyla nikdy odsouhlasena a zároveň v rámci komunikace zasílá i nepovolenou prezentaci své osoby v podobě nevyžádaných odkazů na jeho webové stránky a činnost, kterou provádí. Do budoucna je JSM povinen odstranit výše uvedené nedostatky v komunikaci – přijato (4 hlasy pro, 0 se zdrželo, 0 proti).

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující schůze je stanoven na 18.4.2018 v pizzerii Rotondo.

Dne 21.03.2018 zapsal KP. Dne 26.03.2018 ověřil MZ.

Jeden myslel na “Zápis ze schůze výboru konaného dne 21.03.2018

 • avatar
  10.04.2018 (23:58)
  Trvalý odkaz

  Vznáším námitky k zápisu číslo 69/2018 ze dne 21.03.2018 neboť některé skutečnosti v něm uvedené nebyly uvedeny v souladu se stanoviskem, které jsem během své přítomnosti na schůzi výboru prezentoval. Požaduji, aby ve smyslu Stanov SVJ byly mé připomínky uvedeny do dalšího zápisu na nejbližší schůzi.

  Konkrétně se týká těchto bodů:

  IV. a) KP informoval výbor, že hlasováním per rollam byla smlouva s advokátem Mgr. Janem Eicherem schválena hlasy PK, TM, KP.
  Připomínky: Smlouva byla dána výboru k revizi 26.02.2018 v 17:58 s tím, že bylo dohodnuto, že o smlouvě bude hlasováno per rollam tak, aby mohla být případně podepsána k 01.03.2018. KP v 28.02.2018 emailem sdělil ve 14:52, že smlouva byla schválena většinou hlasů PK, TM, KP. Z hlasování nebylo jasné, zda byl někdo proti. Napsal jsem dne 28.02.2018 v 15:24 připomínky k obsahu textu smlouvy. Na tyto připomínky nikdo nereagoval. Bod (IV.a) nebyl dle mého názoru projednán, neboť jsem měl v úmyslu do zápisu schůze výboru z 21.03.2018 alespoň pro formu uvést: Smlouva má dva drobné nedostatky:
  Ve smlouvě je sice uvedeno, jaké právní úkony má rámcově advokát vykonávat, ale není z ní patrné, jakými prostředky má možnost výbor SVPH jeho činnost kontrolovat. Tedy zda bude k měsíčnímu paušálu i přikládat výkaz práce.
  Ve smlouvě je uvedeno, že klient má povinnost respektovat právní názor advokáta. Chybí tu možnost, aby si klient mohl případně vyžádat vysvětlení od advokáta, proč jednal určitým způsobem.

  IV. c) Problémy se zápisem nových údajů do obchodního rejstříku
  Připomínky: Neexistuje usnesení výboru, které by členům výboru zakazovalo přebírat poštu určenou pro SVPH. Není zde žádný precedent o tom, že bych věděl, že nesmím přebírat poštu. Poštu přebírám, protože jsem člen výboru a protože jako jeden z mála členů pracuji z domova, tudíž tak mohu učinit. V opačném případě nejspíše výbor někoho určit, kdo bude poštu vyzvedávat přímo na poště. Kontroluji zda pošta obsahuje nějaké zprávy ohledně prodlení termínů (typicky faktury) a předávám je správní firmě, která je za vyřizování pošty pověřena prostřednictvím svého technického zástupce. Ten informoval výbor, že dopis z Rejstříhového soudu už zapomněl nascannovat a předat včas výboru.
  Co se týče samotného hlasování, které se má zjevně řešit domělé pochybení mé osoby. V této věci se nehlasovalo. Naopak dával jsem návrh, aby bylo stanoveno pravidlo: Přebírat poštu může každý člen výboru a že pokud někdo obdrží cokoliv, má povinnost to nascannovat a poslat ostatním. Originál má být vložen do schránky výboru v 7I, kde poštu za výbor vybírá TM. Současně bylo stanoveno, že na přijaté poště musí člen výboru uvést datum převzetí. Tento návrh byl jednomyslně přijat. O této skutečnosti není v zápise z 21.03.2018 zmínka. Co se týče hlasování v bodě (IV.c) pokud by k takovému hlasování došlo, pak bych byl jednoznačně proti návrhu. Můj hlas je tedy zaevidován nesprávně.

  IV. h) Odešel jsem ze schůze výboru ve 20:15. Těsně před tím jsem se dotazoval přítomných, zda je na programu jednání nějaký bod, kterého bych se měl zúčastnit. Bylo mi řečeno, že nikoliv, že nic důležitého se již řešit nebude.
  Připomínky: Jsem pouze řadovým členem výboru. Nemám žádnou zvláštní funkci. Pouze své inženýrské praxe se zabývám v rámci správy domu zejména věcmi, které se týkají informačních technologií v domě.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..