Stanovy platné do 2016

Stanovy Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 3274,  zaps. v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 13101 pro obec Praha, k. ú. Záběhlice (dále jen společenství) je právnickou osobou.

Název společenství:
Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274

Sídlo společenství:
Mattioliho 3274/7, Praha 10, PSČ 101 00

Společenství se v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění  (dále jen zákon) řídí těmito stanovami:

Čl. I  –  Předmět činnosti

 1. Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených v prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona nebo v dohodě spoluvlastníků o vypořádání spoluvlastnictví nebo v rozhodnutí soudu o zrušení spoluvlastnictví budovy podle § 5, ost. 2 zákona nebo v dohodě o vypořádání společného jmění manželů podle § 5. odst. 2 zákona anebo ve smlouvě o výstavbě uzavřené podle § 18 zákona (dále je správa domu).
  1. Správou domu se rozumí

a)        řádná správa a udržování společných částí domu vymezených v některé z listin uvedených v bodě 1. a pozemku s výjimkou společných částí domu, které nejsou společné všem vlastníkům jednotek v domě,

b)       zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě,

c)        zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu vč. havarijní služby,

d)       zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,

e)        vybírání záloh od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě  dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,

f)        zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány,

g)       zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,

h)       zajišťování revizí a oprav rozvodů el. energie svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu výtahů, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, el. sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,

i)         plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem  domu,

j)         zajišťování havarijní údržby, rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí společných částí domu v rozsahu určeném usnesením shromáždění vlastníků jednotek,

k)       vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu,

l)         vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,

m)      vedení účetnictví domu podle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období,

n)       zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a podle pokynů schválených vlastníky.

 1. Na základě pověření všech vlastníků jednotek zajišťuje společenství

a)        pojištění domu,

b)       plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen služby), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. elektřina do jednotlivých bytů)

c)        dodávky el. energie a vody a odvádění vod pro společně části domu,

d)       dodávky vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky,

e)        dodávky tepla a teplé užitkové vody z centrálního zdroje umístěného v domě, případně od dodavatele tepla ze zdroje umístěného mimo dům,

f)        další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společnost ze zvláštních právních předpisů.

 

 1. Další předmět činnosti:

a)        vybírání záloh na úhradu za služby od vlastníků jednotek,

b)       vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek na zálohy na úhradu za služby,

c)        hospodaření s peněžními prostředky  svěřenými vlastníky jednotek formou záloh na úhradu za služby,

d)       vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek,

Článek II – orgány společenství

 1. Orgány společenství jsou:

a)        shromáždění vlastníků jednotek (dále jen shromáždění),

b)       výbor společenství.

 1. Výbor je volen a odvoláván shromážděním. Členem výboru může být pouze vlastník (spoluvlastník) jednotky v domě.
 2. Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění může rozhodnout, že bude provedeno tajné hlasování, a to zejména pokud jde o volbu členů výboru. Tajnou volbu může navrhnout výbor.
 3. Funkční období členů výboru činí pět let. Funkční období členů výboru začíná dnem jejich zvolení. Na svém prvním zasedání výbor zvolí předsedu a místopředsedu. První zasedání výboru svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy.
 4. Členem výboru může být zvolena pouze osoba starší 18 let.
 5. Člen společenství může být zvolen pouze do jednoho orgánu.
 6. Členům výboru může být poskytnuta odměna za výkon funkce, její výši schvaluje shromáždění.
 7. O průběhu 1. schůze shromáždění, na které jsou voleny orgány společenství, schvalovány stanovy společenství, musí být pořízen notářský zápis, k němuž se přikládají schválené stanovy společenství.
 8. Členové výboru mohou být voleni opětovně.
 9. Člen výboru může být během funkčního období shromážděním odvolán, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z činnosti voleného orgánu společenství, případně, je-li neomluveně nečinný po dobu nejméně šest měsíců.
 10. Člen výboru může během funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje člen výboru písemně orgánu společenství, jehož je členem. Odstoupení je účinné ode dne, kdy jej vzal výbor na vědomí. Pokud výbor nevezme odstoupení na vědomí do 30 dnů ode dne doručení oznámení člena o odstoupení, zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce.
 11. Nové volby za člena výboru, který odstoupil nebo byl odvolán, svolá předseda výboru do 60 dnů po zániku funkce tohoto člena.
 12. Shromáždění může rozhodnout o zřízení kontrolní komise. Pro její zřízení a volbu či odvolání členů platí bod 2 až 7 a 9 až 12.

Článek III – Shromáždění

 1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění.
 2. Do výlučně pravomoci shromáždění náleží rozhodování

a)        o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona,

b)       o schválení nebo o změně stanov,

c)        o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu,

d)       rozhodování o výši příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,

e)        stanovení výše odměny členů výboru,

f)        volba a odvolání členů výboru a kontrolní komise,

g)       rozhodování o rozdělení zisku, zůstatku ze záloh.

 1. K přijetí usnesení shromáždění o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle bodu 2, písm. a), o schválení nebo o změně stanov podle bodu 2, písm. b),  je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků.
 2. Shromáždění svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor. Shromáždění musí být svoláno též z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Neplní-li výbor povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Jimi zvolený člen řídí pak schůzi tohoto shromáždění.
 3. O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze shromáždění.Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění.
 4. Pokud není zvolen výbor, svolává shromáždění vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku.
 5. Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru nebo člen výboru, kterého řízením shromáždění výbor pověřil nebo pověřený vlastník. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor nebo pověřený vlastník.
 6. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků.
 7. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, se po dalším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledkem  tohoto opětovného hlasování rovnost hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhoduje na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl (§ 11 odst. 3 zákona).
 8. K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu, je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.
 9. O jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)        datum a místo konání shromáždění

b)       přijatá usnesení,

c)        výsledky hlasování,

d)       námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

 1. Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

Článek IV – výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Výbor musí být alespoň třičlenný.

2. Výbor zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

3. Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

4. K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby na schůzi byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.

5. Pokud nejde o věci výlučně v pravomoci shromáždění nebo pokud si shromáždění v určitých věcech rozhodování nevyhradilo, rozhoduje výbor. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Výbor svolává jeho předseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru.

6. Nesvolává-li v dohodnutých lhůtách výbor předseda, může tak učinit místopředseda popř. další člen výboru.

7. Výbor zejména:

a)        jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění,

b)       svolává shromáždění, připravuje podklady pro jejich jednání a řídí a organizuje jednání,

c)        rozhoduje o výši záloh na úhradu za jednotlivé služby

d)       odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládá ji shromáždění ke schválení,

e)        odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění,

f)        sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služeb,

g)       činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu a záloh na služby,

h)       má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby do doby než vlastník jednotky dlužící zálohy na služby své dluhy uhradí, složili na účet společenství přiměřenou zálohu na pokrytí těchto dluhů, aby nedošlo k platební neschopnosti společenství a dodávka služeb nebyla přerušena.

8. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)        datum a místo konání

b)       přijatá usnesení

c)        výsledky hlasování členů výboru

d)       námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

9. Člen výboru odpovídá za škodu kterou způsobil porušením své právní povinnosti. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, jestliže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm požadovat. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím výboru, z jehož plnění vznikla společenství škoda a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápise o jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí.

Článek V  –  Vznik členství, evidence členů společenství

 1. Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo. Jejich členství vzniká

a)        dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství,

b)       dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po vzniku společenství.

 1. Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotek jsou společnými členy společenství.
 2. Jména členů společenství při jeho vzniku jsou uvedena v příloze těchto stanov. Seznam členů je veden a aktualizován v knize Členů společenství.

Článek VI  – Práva a povinnosti člena společenství

 1. Člen společenství má právo zejména:

a)        účastnit se veškeré činnosti společenství,

b)       podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,

c)        volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky,

d)       předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství,

e)        obdržet vyúčtování záloh na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za služby, které byly poskytnuty na účet společenství,

f)        nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů,

g)       člen společenství vlastníků jednotek se zúčastňuje shromáždění osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na shromáždění musí být písemná a je přílohou prezenční listiny ze shromáždění“.

 1. Člen společenství je povinen zejména:

a)        dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství,

b)       řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení,

c)        neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod,

d)       řádně a včas hradit stanovené zálohy na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak,

e)        řádně a včas hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

f)        umožnit na předchozí písemné vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, provádění oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,

g)       odstranit bez zbytečného odkladu na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo nájemníci či podnájemníci a příslušníci jejich domácnosti,

h)       zdržet se jednání, jimiž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,

i)         umožnit instalaci a údržbu zařízená pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot,

j)         oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky, či jiné změny,

k)       oznamovat výboru nebo pověřenému pracovníkovi změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

 1. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může člen společenství provádět jen se souhlasem všech členů společenství. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může člen společenství provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi členy společenství.

Článek VII  –  Zánik členství ve společenství

 1. Členství ve společenství zaniká:

a)        úmrtím člena společenství-fyzické osoby,

b)       převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

c)        zánikem člena společenství-právnické osoby,

d)       zánikem jednotky, jejímž je člen společenství vlastníkem.

2. Společné členství spoluvlastníků zaniká i tehdy, pokud v důsledku úmrtí nebo zániku jednotek zůstane ze spoluvlastníků pouze jediný vlastník jednotky.

Článek VIII – Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby

 1. Příspěvky a zálohy podle čl. VI. bodu 2, písm.d) a e) platí členové společenství měsíčně  v částkách stanovených shromážděním, a to nejpozději do patnáctého dne (kalendářního) běžného měsíce  na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak.
 2. Nevyčerpaný zůstatek na zálohách na opravy, rekonstrukce a modernizace, tzv. fond oprav, se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku, pokud shromáždění nerozhodne jinak.
 3. Zálohy na úhradu za služby podle čl. VI.bodu 2, písm. e) je výbor nebo pověřený pracovník povinen jednou ročně vyúčtovat a provést vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků.

Článek IX   –  Hospodaření společenství

 1. Společenství spravuje svěřené peněžní prostředky vlastníků jednotek, které skládají členové společenství na náklady spojené se správou     společných částí domu a pozemku a zálohově na úhradu za služby.
 2. Společenství může se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů pověřit zajišťováním této činnosti  jinou osobu (správce).
 3. Společenství vede účetnictví podle zák.č. 563/1991 Sb.o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Společenství vytváří dlouhodobou zálohu na opravy a investice, a to pravidelnými či mimořádnými-jednorázovými finančními příspěvky na účet Společenství. Dlouhodobá záloha se používá na financování oprav údržby a dalších provozních nákladů a na financování investičních výdajů.
 5. Případný zisk z hospodaření společenství může být rozdělen mezi členy společenství po schválení účetní závěrky na základě souhlasu všech členů společenství, a to podle  velikosti spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu  a pozemku, nebo převeden do fondu ze zisku. Hospodářský výsledek za minulé účetní období bude vždy rozdělen  dle rozhodnutí shromáždění vlastníků.
 6. V daňových záležitostech se postupuje podle zvláštních právních předpisů.
 7. Členové společenství ručí za závazky společenství spojené s hospodařením společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Článek X  –  Zánik společenství

Společenství zaniká v případě zničení nebo odstranění domu a v případech uvedených v § 5.odst.6 a 7 zákona.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..