Zápis ze shromáždění SVPH dne 11.6.2013

Zápis ze shromáždění
Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274,
konaného dne 11. 6. 2013

V průběhu schůze byli přítomni nebo na základě plné moci zastoupeni následující vlastníci: Anmarex s.r.o., Bach Petr Ing., Bartel Petr Ing. a Bartlová Monika Ing. (SJM), Beneš Karel Ing., Benešová Markéta Ing., Bindzar Jan Ing. a Bindzarová Dana (SJM), Boutineau Dominique a Boutineau Lenka Ing. (SJM), Běloušek Martin Ing. a Běloušková Dana Mgr. (SJM), Čepelák Pavel, Chaloupka Radek a Chaloupková Zuzana (SJM), Chládek Jiří Ing a Chládková Alexandra MUDr (SJM), Dedera Jiří a Dederová Hana (SJM), Drábková Klára Ing., Drga Jan, Dumnitskyy Petro, Dědinová Mária MUDr., Feoktistova Natalia, Fialová Zuzana, Goliáš Oldřich Ing. a Goliášová Radmila (SJM), Grelich Leoš Ing. a Grelichová Věra (SJM), Hajšl Jiří Ing. a Hajšlová Jana Prof. Ing. CSc. (SJM), Hanšpach Daniel Mgr. a Hanšpachová Jana PhDr. (SJM), Hezinová-Ptáčková Alena MUDr., Hilčer Aleš Ing. a Peštuková Lenka JUDr. (SJM), Holická Marta, Honzíková Jana, Jindra Marek Ing., M.A.,Ph.D., Jozíf Vladimír RNDr. a Jozífová Irena Mgr. (SJM), Jukl Karel Ing., Karafiát Jan Ing. a Karafiátová Martina Ing. (SJM), Klugarová Marie, Knausová Irena Mgr., Kolář Miroslav Ing., Koláček Petr, Korman Pavel, Korpoš Michal, Korček Andrej Bc. a Korčeková Veronika Bc., Krbeček Josef a Krbečková Jitka (SJM), Kulatá Tereza, Kuttler Milan Ing. a Kuttlerová Jana (SJM), Majíř Antonín Ing., Ph.D., Marek Jan Ing., Mazánek Václav Mgr., Med Martin a Medová Pavla Mgr. (SJM), Mencl Miloslav Ing. a Menclová Silvie (SJM), Militká Dagmar, Mládek Jan Ing. a Mládková Eva (SJM), Mohylnyk Volodymyr, Moudrý Tomáš, Műllerová Eliška, Novák Martin Ing. a Nováková Jitka PhDr. (SJM), Outlá Anna, Panič Zlatko Ing. a Paničová Suzana Mgr. (SJM), PASTICHE s.r.o., Peroutka Václav Mgr. a Peroutková Petra Miriel (SJM), Podraza Slawomir a Podraza Malgorzata Katarzyna, Pogrebnyak Sergiy a Pogrebnyak Iryna, Polák Jaroslav a Poláková Valerie (SJM), Polák Karel JUDr., PROSPERITA, s.r.o., Pykalová Jana, Salák Pavel Ing., Sekava Jiří MUDr., Somrová Hana, Strohmaierová Marcela Mgr., Šimek Milan a Šimková Miluše (SJM), Troják Jiří, Třísková Michaela, Velek Milan Ing. a Velková Hana (SJM), Vilímek Martin, Voříšek Jiří Prof. Ing. CSc. a Voříšková Miroslava JUDr. (SJM), Vrbová Marcela, Vršinský Jan, WINDMILL s.r.o., Zamora Lyman, Zamrazil Michal Ing. a Zamrazilová Naděžda (SJM), Zanin consulting s.r.o., Zelenka Milan, Zhou Xuelian

Za správce domu JiViŠ, s.r.o.: Karel Brož, Jan Šíma

 

 

Zahájení

V 18:10 byla schůze zahájena. Předsedkyně výboru SVJ, JUDr. Voříšková, přítomné přivítala a konstatovala, že spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků je 50,03% a shromáždění vlastníků je tedy usnášeníschopné.

Následně započala hlasování o programu shromáždění vlastníků dle rozeslané pozvánky. Program shromáždění vlastníků byl jednohlasně odsouhlasen a došlo k hlasování o následujících návrzích:

Návrh: předsedající bude JUDr. Voříšková
Jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými

Návrh: skrutátor bude pan Brož
Jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými

Návrh: zapisovatel bude pan Korman
Pro 99.19% z přítomných vlastníků
Návrh byl většinově odsouhlasen

Návrh: ověřovatel bude pan JUDr. Polák
Jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými

 

Změna stanov

Dále byla navržena změna stanov spočívající v prodloužení funkčního období výboru na 5 let a zapracování do stanov možnosti zplnomocnění k účasti na shromáždění vlastníků.

Odůvodnění návrhu: Stávající dvouleté funkční období výboru je příliš krátké a vzhledem k tomu, že SVJ má opakovaně problém s usnášeníschopností, je vhodné, aby zvolený výbor měl funkční období co nejdelší.

Pokud jde o zapracování zplnomocňování vlastníků k účasti na shromáždění vlastníků, vzešel tento podnět z rozhodnutí Nejvyššího soudu (Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 3399/2010, ze dne 23.5.2012), ze kterého vyplývá, že pokud SVJ nemá ve stanovách výslovně uvedenou možnost jednotlivých vlastníků jednotek nechat se zastoupit na shromáždění SVJ, zastoupení na základě plné moci možné není.

Nejvyšší soud vyšel v rozsudku z toho, že Občanský zákoník neupravuje zastoupení při veškerých úkonech, nýbrž pouze při PRÁVNÍCH úkonech. Občanský zákoník tedy neukládá všeobecnou povinnost strpět zastupování jinou osobou (zmocněncem), jestliže nejde o právní úkon. Zda bude umožněno zmocněnci jednat za zmocnitele v takových případech závisí tedy pouze na úvaze osoby, které je příslušný úkon určen, přičemž vůle SVJ – právnické osoby se vyjádří ve stanovách, což Nejvyšší soud konstatoval.

Současně bylo konstatováno, že není třeba se bát neplatnosti předešlých schůzí, kde se běžně plné moci k zastupování udělovaly, neboť usnesení se považuje za platné, není-li včas (ve lhůtě 6 měsíců od dne přijetí usnesení) soudně napadeno.

Z výše uvedených důvodů byly navrženy tyto změny stanov:

1)       změna stanov – čl.  II, bod 4   stanov – Orgány společenství – takto: „Funkční období členů výboru  činí pět let“. Ostatní ustanovení se nemění.
2)       doplňuje se čl. VI, bod 1 stanov – Práva a povinnosti člena společenství –  o písmeno g),  které zní:

„g)  člen společenství vlastníků jednotek se zúčastňuje shromáždění osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na shromáždění musí být písemná a je přílohou prezenční listiny ze shromáždění“.

Pro 99.11% z přítomných vlastníků
Návrhy změn stanov byly většinově odsouhlaseny

 

Volba výboru

Bylo konstatováno, že dosavadnímu výboru uplynulo funkční období a je tedy třeba zvolit nový výbor. Předsedající tedy vyzvala zájemce o funkci člena výboru. Přihlásili se následující: Ing. Jan Marek, Tomáš Moudrý, Michaela Třísková, JUDr. Miroslava Voříšková, JUDr. Karel Polák, Mgr. Pavel Korman a Ing. Michal Zamrazil

Následně došlo k představení jednotlivých kandidátů a k diskuzi, v rámci které proběhlo informativní hlasování o jednotlivých členech a ujasnění, zda se bude výbor pětičlenný či v případě zvolení všech členů sedmičlenný.

Odešla paní Drábková. Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků 49.58%
Shromáždění není usnášeníschopné

Přišla paní Holická. Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků 50.02%
Shromáždění je usnášeníschopné

Dále bylo upozorněno, že ke zvolení člena výboru je ze zákona třeba nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků (tedy nikoliv jen přítomných), což při účasti 50,02% vyžaduje fakticky souhlas všech přítomných.

Přišla paní Drábková. Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků: 50.47%.
Shromáždění JE usnášeníschopné

Po dohodě se nechalo hlasovat o sedmičlenném výboru jako celku ve složení: Ing. Jan Marek, Tomáš Moudrý, Michaela Třísková, JUDr. Miroslava Voříšková, JUDr. Karel Polák, Mgr. Pavel Korman a Ing. Michal Zamrazil
Pro návrh bylo 100% přítomných vlastníků, tj. 50,47% spoluvlastnického podílu ze všech vlastníků.
Návrh byl tedy přijat nadpoloviční většinou ze všech vlastníků (sty procenty přítomných).

Následně byli jednotliví zvolení kandidáti vyzváni k vyslovení, zda přijímají funkce, do kterých byli zvoleni, přičemž všichni zvolení členové výboru tuto funkci přijali.

 

Zvýšení fondu oprav

Z důvodu uplynutí záruk na dům a nízkého příspěvku do fondu oprav bylo doporučeno jeho zvýšení.

Návrh: s účinností od 1. září 2013 bude nová výše měsíčního předpisu dlouhodobé zálohy na opravy (tzv. fond oprav) ve výši 10,- Kč/m2  podlahové plochy jednotky. Na této záloze jsou povinni se podílet všichni členové společenství vlastníků jednotek, a to podle velikosti plochy bytu.

Pro návrh bylo 94.03% z přítomných vlastníků
Návrh byl většinově schválen


Výměna měřičů

Následně byli vlastníci seznámeni se stavem domu a informováni o potřebě výměny podružných bytových měřičů SV, TUV a UT, které je možné vyměnit buďto za běžné měřiče či radiově odečitatelné měřiče, kdy nebude nutné zpřístupňovat byty k odečtům.

Návrh: výměna měřičů bude provedena za dálkově odečitatelné, přičemž bude vše zaplaceno z Dlouhodobé zálohy na opravy a následně náklad vyúčtován vlastníkům v ročním vyúčtování.

Pro návrh hlasovalo 100% přítomných vlastníků
Návrh byl jednohlasně schválen

Dále bylo navrženo, že výbor bude kompetentní k výběru firmy, která zajistí výměnu vodoměrů a kalorimetrů (začátkem roku 2014)

Pro návrh hlasovalo 100% přítomných vlastníků
Návrh byl jednohlasně schválen

Ve 20:09 odešli tři vlastníci a shromáždění se stalo neusnášeníschopné
Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků: 49.35%

Následně probíhala diskuze a poté bylo shromáždění vlastníků ukončeno

 

Přílohy

  1. Zpráva o hospodaření
  2. Zpráva o platební morálce SVJ
  3. Nové znění schválených stanov
  4. Nový předpis měsíčních záloh se zvýšeným FO dle usnesení shromáždění vlastníků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..