Zápis z jednání výboru konaného dne 02.04.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV), M. Zamrazil (MZ)
Omluvili se: M. Třísková (MT)

Hosté: členové SVJ – Irena Knausová, Markéta Benešová, Zuzana Chaloupková a další (celkem 10 maminek)

 1. Jednání:
  1. Volba předsedajícího: PK
  2. Zapisovatele: JSM
  3. Ověřovatele zápisu: KP
  4. Schválení zápisu z předcházejícího jednání, podpis zápisu z předcházejícího jednání
  5. Schválení programu jednání
 2. JSM: Dětské hřiště: projednání a schválení smlouvy na rekonstrukci dětského hřiště. Nutné změny ve smlouvě s ohledem na nově zjištěné okolnosti z předběžné zprávy revizního technika:
  1. Revizní technik při místním šetření 2.4.2014 konstatoval, že celkový stav našeho dětského hřiště je neuspokojivý a právně závadný. Podstatná část herních prvků nesplňuje zákonem stanovené normy a proto nejsou provozuschopné. Dále nás informovala paní Houžvičková (soudní znalec v oboru dětských hřišť), že pan Simonides (původní revizní technik) není dostatečně kompetentní k tomu, aby prováděl revize. Tj. nemá certifikát, který by se přímo vztahoval na revizi dětských hřišť, jak upravuje příslušný zákon. Nabídla nám, abychom jí zaslali všechny roční revizní zprávy z minulosti s tím, že nám nabízí pomoc při řešení dalších právních kroků. Za přítomnosti hostujících maminek výbor na základě těchto skutečností projednal návrh JSM, který je popsán v následujících bodech:
  2. Zrekonstruovat pouze herní prvky: pískoviště, tabule, kolotoč, houpadlo, neboť vady na nich jsou snadno opravitelné truhlářem. Ostatní herní prvky odstranit a uložit do skladu  v našem objektu, neboť tyto herní prvky jsou v technicky špatném stavu a hlavně jejich umístění na hřišti nesplňuje zákonem dané normy o dopadové ploše, která musí být v našem případě tvořena 30 cm písku. Aktuální stav je 11 až 15 cm.
  3. Demontáž herních prvků: Výbor zadává úkol ve formě objednávky práce panu Hroudovi na demontáž herních prvků (zůstane pouze pískoviště, tabule, kolotoč a houpadlo) a jejich uskladnění ve skladovacích prostorech SVPH. Domovník si pro plnění tohoto úkolu může zajistit výpomoc. Za tuto objednanou činnost byla odsouhlasena částka 2.000,-Kč, která bude vyplacena na základě vystavené faktury, podmínkou je, aby demontáž byla realizována za jediný den. Dále výbor souhlasí se zapůjčením elektrické sbíječky či dalších nástrojů dle vyrozumění p. Hroudy k provedení objednané práce. Náklady na její zapůjčení budou domovníkovi proplaceny. Elektřinu si vyžádá od sousedního domu. Termín provedení do 9.4.2014.
  4. JSM zveřejní naše číslo účtu a variabilní symbol 3274 pro zasílání příspěvků na opravdu a údržbu dětského hřiště. Domovník umístí na plot dětského hřiště informaci se stejným obsahem.— Hosté odešli. Přišel TM. —
  5. Nutno aktualizovat smlouvu s panem Janečkem dle původní přepracované verze KP. Omezit ji pouze požadovanou rekonstrukci herních prvků:
   1. JSM vyzve pana Janečka, aby přepočítal náklady na realizaci. – Změna rozsahu materiálu a provedených prací ve smyslu čl. 2. b;
   2. Kalkulaci posléze zaslat do mailu KP k dopracování smlouvy, aby podpis smlouvy a realizace díla proběhla co nejdříve.
   3. Výbor souhlasí s podepsáním smlouvy s panem Janečkem v rozsahu výše uvedených úprav. Výbor pověřuje podpisem TM, JSM. Celková cena nepřesáhne 30.000,-Kč za práci a materiál.
 3. Revize úkolů z minulého setkání výboru č. 14/2014.
  1. JSM: Zabezpečení vchodových dveří instalace provedena dle objednávky dne 1.4.2014.
  2. JSM: Stav výpovědi od PRE: PRE zamítlo výpověď smluv podané N.E. Zpráva o aktuálním stavu a diskuse nad dalším postupem.
   1. Nechť N.E. provede rekalkulaci nabídky s ohledem na plánovanou výměnu osvětlení LED. Dodat N.E. nabídnutou kalkulaci VMC Výtahy.
    1. N.E. kalkulaci nepředložilo. Věc byla odložena na další setkání výboru.
  3. Holubi II. fáze. Oprava ceny: 56.640,-Kč s DPH
   1. Výbor bere na vědomí.
  4. Generální údržba garáží:
   1. JSM informoval výbor, že celkový úklid garáží proběhl. Zelení žabáci (Jiří Peroutka) vzkázal výboru, že do příští schůze výboru předloží kompletní zprávu o provedených pracích během úklidu a jejich náročnosti. Tyto informace poslouží výboru k posouzení dalšího vhodného postupu při údržbě garáží.
 4. LED osvětlení: stížnosti některých členů SVJ na výměnu žárovek za studené bílé LED osvětlení. Dle objednávky jsme požadovali TEPLE BÍLÉ světlo. Výbor dává hlasovat o variantách:
  1. Ponechat stávající LED svítky – studené bílé světlo 3W.
  2. Změnit stávající LED svítky – teplé bílé světlo 3W, původní objednávka. Nemá vliv na cenu. Změna bude provedena bezplatně. Panu Hroudovi bude asistovat technik od VMC.
   1. Výbor se usnesl na této variantě dle cenové nabídky z 15.3.2014, která je TEPLA BILA.
  3. Změnit stávající LED svítky – teplé bílé světlo 9W. Znamená navýšení nákladů na realizaci a též nákladů na provoz.
 5. JSM: LED osvětlení – garáže:  Výbor požaduje, aby před započetím výměny všech trubic byla provedena instalace na zkoušku v 1K2PP, kde není přirozené světlo zvenčí. Výbor následně zhodnotí jakou verzi trubic následně nainstalovat ve všech prostorách garáží. Výbor pověřuje KP, aby v tomto duchu informoval VMC Výtahy, s.r.o.
 6. KP: LED uzavření smlouvy: výbor souhlasí s uzavřením smlouvy s Výtahy VMC, s.r.o. v poslední verzi. Požadujeme vypuštění specifikace barvy u trubice LED a se změnou svítivek na chodbách na TEPLA BILA. Výbor pověřuje KP a PK podpisem této smlouvy.
 7. KP: LED osvětlení – výtahy:
  1. předložení cenové nabídky na LED osvětlení pro výtahy. Zvolená varianta bude otestována ve výtahu 5I – velký.
   1. Tento bod jednání se odkládá na příští schůzi výboru.
 8. JSM: Vyčištění světelných těles v garážích v souvislosti s plánovanou výměnu zářivek za LED trubice. Zelení žabáci (J. Peroutka): S panem Hroudou jsme probrali mytí krytů zářivek v garážích. Za nás by se zúčastnil jeden pracovník, který by byl „k ruce“ panu Hroudovi. Shodli jsme se na následující kalkulaci 300 krytů x 5 minut jeden kryt = 1500 minut/60 = 25 hodin * 150 Kč = 3750,- bez DPH  (4537,- s DPH). Toto beru jako strop – pokud by šla práce rychleji, účtovali bychom skutečný čas. Pokud by práce trvala déle, neúčtovalo by se nic navíc.
  1. Tento bod jednání se odkládá na příští schůzi výboru.
 9. JSM: TECHEM: návrh, aby výbor učinil kroky k podpisu Smlouvy o dílo na výměnu měřidel s TECHEM v oboustranně odsouhlasené verzi.
  1. Výbor souhlasí podpisem smlouvy ve verzi, kterou dnes odsouhlasil pan Hnízdil z TECHEM v reakci na připomínky KP. Výbor pověřuje TM a PK podpisem smlouvy.
  2. Výbor žádá TECHEM, aby dodal podepsanou verzi smlouvy JSM, který zajistí předání TM.
 10. Změna dodavatele revizí dětského hřiště. Původní dodavatel Luděk Simonides z Brna. Roční náklad 3000 Kč s DPH. Návrh na nového dodavatele Houžvičková/Houžvička (dobrá reference od MČP10). Vstupní revize 2440 Kč bez DPH. Následná revize po provedení rekonstrukce hřiště 1000 Kč bez DPH. Další roční revize v následujících letech 1940 Kč bez DPH.
  1. Výbor souhlasí s realizací.
  2. Výbor tímto informuje správce JiViŠ, že služeb pana Simonidese již nebude využívat. Revize si zajistí ve vlastní režii.
 11. TECHNISERV: předložení návrhu smlouvy o dílo: výbor obdržel podepsaný návrh SOD na zajištění rekonstrukce detektorů CO. Výbor pověřuje PK a JSM podpisem smlouvy s TECHNISERV.
  1. Smlouva byla výborem odsouhlasena k podpisu.
 12. JSM: Garážová vrata K: Srovnání cenových nabídek od SPL Servis na rekonstrukci vrat K vs. výměny vrat za sekční.
  1. Možné varianty:
   1. Výměna aktuálně vadných dílů – ponechání stávajících vrat: 9850 Kč bez DPH. Vrata zůstanou stále opotřebená. Hlučnost bude stále stejná.
   2. Výměna vrat – místo lamelových budou sekční bez dveří: 85752 Kč bez DPH (přibližná cena). Rozhodně nižší hlučnost. Nutno počítat s vícepracemi na zkrácení výstupu vzduchotechniky. (odhadem do 10000 Kč bez DPH).
   3. Výměna vrat – místo lamelových budou sekční včetně dveří: 124684 Kč bez DPH (přibližná cena). Rozhodně nižší hlučnost. Dveře ve vratech budou mít BRANO. Zvenku i zevnitř se budou otevírat na čip. Nutno počítat s vícepracemi na zkrácení výstupu vzduchotechniky. (odhadem do 10000 Kč bez DPH). Dále s vícepracemi pro zapojení čteček čipů (odhadem do 5000 Kč bez DPH).
  2. Na základě diskuse výbor předběžně odsouhlasil variantu 12.a.ii. Nechť předloží SPL Servis návrh smlouvy na realizaci, o definitivním odsouhlasení bude jednáno a rozhodováno na některém z následujících výborů.
 13. JSM: Náhradní díly pro vrata I a díly do rezervy: (vrata I nelze bohužel z prostorových důvodů vyměnit a za sekční):
  1. Náhradní díly pro vrata I: 12882 Kč bez DPH vč. montáže. (nefunkční manuální otevírání)
   1. Výbor souhlasí s dodáním.
  2. Náhradní díly do rezervy: 9223 Kč bez DPH pouze materiál bez montáže (kotvící systém ZAK)
   1. Výbor souhlasí s dodáním.
 14. JSM: Přípravné práce pro členskou schůzi SVJ:
  1. Diskuse k tomuto bodu.
  2. MV: informovala o možných prostorech pro realizaci schůze. Jednou z možností je nájem sálu v Toulcově dvoře, dále jsme zjistili, že prokazatelně pronajímá prostory ZŠ Na Chodovci. V tomto případě je minusem obtížná dostupnost. Jako další možnost se nabízelo Gymnasium bratří Čapků. Bohužel ani toto zařízení nepronajímá žádné prostory. Jak jsme zjistili, některá společenství si najímají sál ve Zvonkové ulici. Ten je ale nutno vidět, neboť pronajímatel má za to, že pro velikost našeho společenství je poddimenzován.
 15. JSM: Instalace závěsů na kola: byla provedena instalace závěsů na kola v kočárkárně 5I. Jedno kolo bylo zamčeno v původním stojanu. Vyzýváme majitele, aby kolo ze stojanu odemkl, a to nejpozději do 09.04.2014. Stojan bude následně přesunut a umístěn do kočárkárny 7I, tak jak požadoval výbor na schůzi dne 26.02.2014.
 16. JSM: Požadavek na správce JiViŠ, aby předal výboru originály revizních zpráv. Pokud nemá originály, tak jejich kopie. Pokud správce potřebuje pro svůj výkon správy objektu tyto dokumenty, nechť si vyhotoví na vlastní náklady jejich kopie. Výbor tyto dokumenty založí do archivu SVPH. Výbor požaduje, aby správce dokumenty předal na objektu SVPH do 11.04.2014.
 17. JSM: Zpráva o T-Systems: výbor byl informován o aktuálním stavu domluv mezi SVPH a T-Systems v otázkách:
  1. odběr elektrické energie T-Systems
  2. vlastnická práva a povinnosti k rozvaděčům (RACK).
  3. Výbor požaduje:
   1. T-Systems bez dalších odkladů odstranil propojovací patch kabely, které neslouží k poskytování služeb smluvně zavázaných klientů.
   2. Přesunul své switche do vlastního RACK. Klíče od tohoto RACK bude mít k dispozici pouze TS, výbor a domovník.
   3. Požaduje zaplacení nákladů na elektřinu i do minulosti a též do budoucnosti.
 18. Stížnost člena SVJ – Slawomir Podraza: Vlastním byt číslo 55, kterému patří velká terasa. Na velké ploše se nachází uměla tráva. Bohužel velmi často se stává, že někteří ze sousedů, kteří bydlí nad námi (nevím, na kterém podlaží) hází vajgle přímo na naši terasu. Koncem února jedna z cigaret způsobila škodu v podobě vypálení trávy (…). Dne 1. března jsem našel také na terase použitý kondom (…). Prosím o zaslaní oficiální správy k sousedům, kteří bydlí nad naším bytem s upozornění na tuto situaci. Osobně jsem navštívil všechny sousedy a informoval jsem je o problému.
  1. Výbor vyzívá výše zmíněné členy SVJ a obyvatele příslušných bytů, aby ve společných prostorách domu udržovali pořádek a dodržovali domovní řád!
  2. Výbor bere stížnost na vědomí.
 19. Termín následující schůze: JSM navrhl, aby termín následující schůze byl 16.04.2014 s ohledem na odložené úkoly z minulých schůzí.PK uvedl, že v současnosti nejsou dle jeho názoru žádné věci, kde by hrozilo nebezpečí z prodlení a proto navrhuje termín schůze 30.04.2014. JSM připomněl, že v objektu je třeba stále něco řešit a spravovat. Výbor hlasoval o návrhu:
  1. JSM: Termín další schůze: 16.04.2014, proti návrhu: KP, PK, TM, MZ; pro návrh: JSM, MV. Návrh nebyl přijat.
  2. PK: Termín další schůze: 30.04.2014, proti návrhu: JSM, zdržela se: MV, pro návrh: KP, PK, TM, MZ. Návrh byl přijat většinou hlasů.

Kompletní platné znění zápisu ve formátu PDF ke stažení: 20140402-Zapis_ze_schuze_vyboru

Jeden myslel na “Zápis z jednání výboru konaného dne 02.04.2014

 • avatar
  11.04.2014 (11:02)
  Trvalý odkaz

  Ad bod 2.3: JSM upozornil výbor na to, že realizace demontáže během jednoho dne není za daných finančních podmínek technicky možná. JSM s tímto časovým omezením nesouhlasil.

  Ad bod 2.5.3: JSM informoval výbor, že dle článku IV, odst. 3 je pro písemnou formu nezbytný podpis předsedy výboru. JSM požádal předsedu, aby podal vysvětlení.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..