Zápis z jednání výboru konaného dne 08.01.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Třísková (MT)
Omluveni: T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ)
Zápis vytvořil: JSM

Termín následující schůzky: 23.01.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo

Body jednání:

 1. Revize úkolů z minulého setkání výboru 09/2013.
  1. Výměna měřidel studené a teplé vody a tepla za digitální a zajištění nového dodavatele pro jejich automatický odečet
   1. Samostatný bod jednání č. 3.
  2. SOMATI Systems: Revize garážových protipožárních vrat. (Nutno rozhodnout s ohledem na deadline 18.12.2013.)
   1. Revize úspěšně proběhla. Byly zjištěny drobné závady, které v současnosti nepředstavují funkční riziko, ale do budoucna by mohly způsobit potíže.
   2. Vyzvat správce, aby u SOMATI zjistil bližší informace o možných dopadech.
   3. Zaslat správci protokol, pokud jej nemá.
  3. Návrh na nové dodavatele servisu a kalibrace detektorů CO. Společnosti Techniserv, s.r.o. byla výborem vyzvána, aby předložili návrh smlouvy. (Její text by měl být do 11.12. dispozici k posouzení výborem.) Cena za služby by měla být 26t/Kč bez DPH/rok. Oproti řešení ala DEGA jde o úsporu v řádu desítek tisíc/rok.
   1. Viz. samostatný bod jednání č. 8.
  4. Zelení žabáci: Návrh na provedení servisu čistícího stroje. Cena nutných oprav 6150 Kč bez DPH. Stroj je aktuálně deponován u servisní firmy s tím, že JSM přislíbil rozhodnutí do 12.12.2013.
   1. Viz. samostatný bod jednání č. 2.
  5. Zelení žabáci nám nabízejí barter na zapůjčení sněhové frézy s kartáčem. Zápůjčka by byla zdarma za předpokladu, že pan Hrouda by při úklidu sněhu kolem našeho domu, odklidil strojem i sníh kolem bloku D. Časová náročnost úklidu sněhu kolem našeho objektu 4 až 5 hodin pokud se to dělá ručně. Čištění strojem by mělo trvat méně než 2 hodiny (odhad dle ZŽ). Čištění strojem kolem bloku D je max. 1 hodina.
   1. Vypracuje PK do 23.01.2014.
  6. Servis výtahů: Vyhodnocení nabídky na servis výtahů
   1. KP pověřen výpovědí smlouvy na výtahy Schindler.
    1. Výpověď provedena s datem ukončení smlouvy k 31.03.2014.
   2. PK a KP jsou pověřeni, aby zrevidovali návrh smlouvy s firmou VYTAHY VMC, s.r.o. a finální text předložili výboru k odsouhlasení.
   3. JSM prosí o předložení návrhu smlouvy k připomínkování.
  7. T-Systems vs. CZNet.cz:
   1. Pověřujeme správce, aby ukončil smlouvy s T-Systems na tzv. hlásky k 31.01.2014. Jejich provoz bude zajištěn v koordinaci s CZNet.cz (Jiří Doležal).
   2. Správce informoval, že sice je podepsán pod smlouvami, ale není oprávněn smlouvy vypovědět. Výbor pověřuje KP a PK výpovědí smluv (nebo jejich ukončení dohodou do 30 dnů) na přípojky telefonních hlásek, které zajišťuje T-Systems. Nejpozději do konce ledna 2014.
   3. Výbor vyzývá T-Systems, aby nainstaloval podružné elektroměry na odběr elektrické energie svých spotřebičů a to nejpozději do 28.02.2014, jinak budou spotřebiče odpojeny.
   4. Na základě elektroměrů bude T-Systems předkládat vyúčtování spotřeby elektrické energie a to vždy do 31.12. daného roku. Spotřebovaná elektrická energie bude SVPH přeúčtována T-Systems.
   5. Dále výbor požaduje, aby T-Systems předložil spotřebu elektrické energie za únor 2014. Na základě této spotřeby bude stanovena průměrná cena za spotřebu od vzniku SVPH po současnost na jednotlivých switches+UPS (blok 7I: 5 switches, blok 5I: 4 swictches, blok 3J: 6 switches, blok 1K: 6 switches a vždy 1 ks UPS). Pak (switches a UPS) * spotřeba = částka, kterou SVPH požaduje uhradit do 14.03.2014.
   6. Výbor žádá T-Systems, aby ohlásil přítomnost (příchod a odchod) svého technika na telefon 776670306. Pokud se nedovolá, pak alespoň SMS.
   7. Výbor konstatuje, že RACK skříně a PATCH panely jsou vlastnictvím SVJ, z toho důvodu nebudou nadále uzamykány. Zamčeny budou pouze místnosti slaboproudu. JSM v této věci informoval, že smlouva o věcném břemeni ve znění, které je k dispozici, vztah vůči RACK a PATCH panelům explicitně neupravuje. Navíc RACK a PATCH panely jsou stejného typu jako ty, které jsou použity pro STA. A ty jsou bezpochyby naše. Ty tvoří součást společných prostor domu. Případné prokázání vlastnictví je tedy na straně T-Systems. KP připojil poznámku, že pokud by T-Systems chtěl, tak už své vlastnictví doložil.
    1. Dopis pro  T-Systems ve výše uvedeném rozsahu připraví a odešle PK. Podklady dodá JSM. Realizace do 23.01.2014.
  8. Návrh na provedení deratizace: vypršela platnost krysích pastí a je třeba je vyměnit. Na žádost několika členů SVPH byl opět vyzván zástupce deratizační firmy, aby předložil kalkulaci na obnovení deratizačních pastí, které byly naposledy aktualizovány 23.02.2011. Předpokládaná cena za akci bude 3500 Kč + DPH.
   1. Včera úspěšně proběhla.
 2. Schválení částky za servis čistícího stroje – aktualizace. Výbor schvaluje opravu čistícího stroje společností FISPOCLEAN v navrženém rozsahu za cenu maximálně 9910,- Kč s DPH. Po provedení opravy bude čistící stroj předán domovníkovi p. Hroudovi. Výbor pověřuje MT, aby zprostředkovala proplacení faktury za provedené služby.
 3. Smlouvy o dodávce měřitel a provádění odečítání a rozúčtování se společností TECHEM:
  1. Po doladění textu smluv bude předmětem příštího jednání výboru.
  2. MV a JSM provedou revizi textů smluv, které pak postoupí ostatním členům výboru.
 4. Generální pověření pro autorizace plateb převodem z bankovních účtů.
  Návrh Usnesení: „Výbor souhlasí s tím, aby osoby, které mají oprávnění k nakládání s prostředky na bankovním účtu společenství č. 43 – 1417 030 277/0100, a předseda výboru (dále jen „Oprávněné osoby“), samostatně zadávali a autorizovali platební příkazy ve prospěch následujících osob k úhradě závazků společenství vzniklých na základě smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění ze strany dodavatele ve prospěch společenství (uvedené částky představují agregovaný měsíční limit veškerých plateb):

  • Jiviš s.r.o. – 32.682,00 Kč/měsíc
  • Zelení žabáci, a.s. – 28.201,17 Kč/měsíc (Max. cena. Běžně by měla být nižší,)
  • Roman Hrouda – 26.000,00 Kč/měsíc (Max. cena. V měsících, kdy jsou pracovní dny svátkem by mělo být nižší.
  • Jan Marek, internetové stránky – 350 Kč/měsíc
  • Jan Drobný, advokátní služby za říjen až leden každého roku – 44.000,00 Kč celkem.
  • Všechny zálohové platby PRE, Nano Energies, Pražská teplárenská, Odpady ve vyfakturované výši. Doplatky podléhají autorizaci.

  a pověřuje Oprávněné osoby, aby takovéto platební příkazy samostatně zadávali a autorizovali.“

 5. Revize tlakového odvětrávání:
  1. provede SPL Servis v rámci půlroční revize.
 6. Dohledání a dodání smlouvy s AK:
  Návrh usnesení: „Výbor žádá JUDr. Drobného o zaslání vidimované kopie smlouvy o poskytování právních služeb mezi jeho osobou a společenstvím. Prosíme o dodání do konce ledna 2014.“

  1. Smlouva byla předložena KP před začátkem jednáním výboru jako fotokopie.
 7. Vymáhání pohledávek: Diskuse nad rozsahem informací, které výbor žádá poskytovat na měsíční bázi o stavu vymáhání pohledávek společenství.
  1. MT připraví upřesnění požadavků na informace od správce a AK. Na příští schůzi výboru předloží návrh k posouzení.
 8. Revize CO provedená TECHNISERV:
  Vzetí na vědomí:

  1. Zprávy dodavatele o technickém stavu systému detekce CO.
  2. Koncepce řešení problému včetně návrhu rozpočtu.

  JSM Nahlásí pojistnou událost. Výbor vyčká vyjádření pojišťovny. JSM si vyžádá odbornou technickou zprávu ke skutečnému stavu věci.

 9. Osvětlení chodníku pro vchody č. 3 a č. 5:
  1. Vzetí na vědomí: SPL servis dodá ½ ledna 2014 nové světlo a externí čidlo s větší citlivostí. Světlo bude nasměrováno tak, aby zabíralo pouze chodník a nesvítilo do oken.
   • Bereme na vědomí.
   • Souhlasíme s tím, že mezi 3 a 5 bude dáno LED svítidlo s a další externí čidlo pro lepší pokrytí osvětlované plochy.
 10. Programování a správa databáze čipů: Diskuse ohledně metod správy přístupových práv do domu. Vzetí na vědomí prezentace návrhu SPL Servis.cz, s.r.o. na rozšíření systému za 68.390,00 Kč bez DPH ze strany J. S. Marka.
  1. Probereme na dalším jednání výboru.
  2. JSM zajistí další podklady.
 11. Členové SVJ – Knaus a Knausová:
  1. Diskuse: Zábrany proti nesprávnému parkování aut. Viz. příloha na poslední straně.
   1. Výbor konstatuje, že toto téma není v rozsahu jeho působnosti. Doporučujeme obrátit se na dopravní inspektorát s podnětem.
  2. Diskuse: Stížnost k nevzhledným stavebním úpravám firmy CZNet ve vchodu č. 7 na úrovni garáží. Údajně odpojili na půl dne elektřinu a výtah.
   1. Výbor konstatoval, že po dobu instalací elektřina fungovala a výtah nejezdil max. tři hodiny. O tom, že výtah nepojede byla uveřejněna zpráva v sekci „PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI“ na internetu a zpráva na nástěnce 24hod. předem. Samotná instalace byla již domovníkem zamalována. Šedé obdélníky musí zůstat. Jde o vyznačení protipožárních ucpávek. Do budoucna bude výbor vynakládat maximální možné úsilí o to, aby avízo o nefunkčnosti jakýchkoli systémů v domě bylo dáváno nejméně dva dny dopředu.
 12. Zhodnocení práce výboru za obdobní 07/2013 až 12/2013 a rámcový plán na 01/2014 až 06/2014:
  1. Diskuse nad provedením přehledu nových dodavatelů a smluvních partnerů a přehledu předpokládaných úspor plynoucích z provedených změn. Diskuse nad zveřejněním na webu.
   1. Zveřejnit na internetu přehledovou tabulku s doplňujícím komentářem a to až po doplnění údajů o změně dodavatele servisu výtahů,
 13. Jednání výboru navenek, schvalování právních úkonů:
  1. Diskuse nad současným stavem.
  2. Výbor ukládá předsedovi a místopředsedovi K. Polákovi a člence M. Voříškové předložit k projednání do 30.03.2014 návrh změn pravidel fungování SVJ za účelem umožnění vyšší flexibility při činění jednání jménem společenství navenek a při schvalování právních úkonů společenství.
 14. Rozdělení odměn členů výboru: Diskuse ohledně principů rozdělování odměn.
  1. Členové se shodli na tom, že toto téma vyžaduje další diskusi v širším kolektivu. Téma bude znovu otevřeno na další schůzi.
 15. Domovník Roman Hrouda: Předložit návrh dodatku smlouvy k pravidelným revizím hřiště.
  1. Zajistí PK.
  2. JSM zašle aktuální text smlouvy.

Závěr:

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství (zajistí JSM) a jeho stručná verze bude zveřejněna na nástěnkách v každém vchodu spolu se zápisem. Vyvěšení na nástěnkách zajistí TM.

Dne 08.01.2014 zapsal J. S. Marek a ověřil P. Korman

Zápis v elektronické podobě ve formátu PDF: 20140108 – Zapis ze schuze vyboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..