Zápis z jednání výboru konaného dne 11.12.2013

Last updated: 8 října, 2014 at 20:47 pm

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK)

Omluven: M. Třísková (MT)

Zápis vytvořil: J. S. Marek

Termín následující schůzky mimořádně: 08.01.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo
Body jednání:

 1. Revize úkolů z minulého setkání výboru 07/2013 a 08/2013.
  1. Úkoly z 07/2013:
   1. Autorizace plateb pro T. Moudrého.
    1. Problém trvá. Platby autorizuje stále jen předseda.
   2. SPL Servis opravuje světelná čidla průběžně. STA aktualizováno a funguje.
    1. Úkoly splněny.
    2. Výbor souhlasí s repasem zámku Abloy jako zálohy pro případ poruchy.
   3. Podepsání smlouvy od Nano Energies.
    1. Pověřujeme podepsáním smlouvy P. Kormana a K. Poláka a to ke dni 12.12.2013.
    2. Jednu verzi předá předseda do schránky č. 5.
   4. CZNet.cz – instalace technologií dokončena.
    1. OK
   5. Výbor dostal od správce všechny originály smluv. Má je JSM, který provede jejich digitalizaci a založení do archivu.
    1. Předložit na příští schůzi návrh dodatku Smlouvy o dílo ze dne č. 201310/01 ze dne 10.10.2013 o dohledu nad dětským hřištěm.
   6. MČ se k sadbě stromů zatím více nevyjádřila.
    1. OK
   7. Pravidelná kontrola hasících přístrojů a hydrantů proběhla bez výhrad.
    1. OK
   8. Instalace světel provedena. Světla fungují.
    1. Lampy nainstalovány.
    2. Domovník: Seřídit citlivost čidel na o něco větší citlivost.
   9. Úkol 0505: Výboru předložena cenová nabídka na instalaci zábran proti holubům. Cena: 14290 Kč s DPH.
    1. Výbor souhlasí realizací zábran proti holubům na „kotlících“.
    2. Realizaci zábran na ochozy nechat spíše na jaro. Pan Hrouda ať změří kolik metrů by bylo zhruba potřeba.
    3. Napsat lidem na web dotaz, kdo má problém s holuby?
   10. Úkol 0601: Karlovi Polákovi uložen úkol vyžádat kopii smlouvy o poskytování právních služeb s AK Mgr. Drobný. Viz. zápis z předchozí schůze výboru (07.10.2013).
    1. KP požádal Mgr. Drobného, aby smlouvu dodal.
   11. Úkol 0602: Klíče dodány.
    1. OK
   12. Úkol 0701: KP – Klíč od schránky č. 1.
    1. Klíč předán JSM. JSM udělá duplikát na hlavní svazek klíčů.
   13. Úkol 0702: Splněno
  2. Úkoly z 08/2013:
   1. Hrouda: Zveřejněna cedule o tom, že hřiště je mimo provoz.
    1. OK
   2. Žabáci již uklízejí. Změny jsou patrné.
    1. Umístili jsme na web přehled rozdílů v činnostech mezi původní a současnou úklidovou firmou.
   3. J. S. Marek dodatečně konstatoval, že distancuje od prohlášení pana předsedy na schůzi 08/2013, č. 3.e.
 2. Výměna měřidel studené a teplé vody a tepla za digitální a zajištění nového dodavatele pro jejich automatický odečet
  1. TECHEM, nechť předloží návrh smlouvy výměnu, odečty a rozúčtování.
  2. Sdělit TECHEM, že může být problém s dlouhodobě nepřístupnými byty. Jak se promítne do cen? Jak v takových případech postupujete?
  3. Kolik bude stát dodatečná montáž v případech, kdy lidé byt zpřístupní mimo řádně vyhlášené termíny?
 3. SOMATI Systems: Revize garážových protipožárních vrat. (Nutno rozhodnout s ohledem na deadline 18.12.2013.)
  1. Výbor souhlasí s realizací.
  2. Požadujeme slevu z ceny, tak jak bylo SOMATI Systems navrhnuto, jako kompenzace za revizi v minulém roce, jejíž cena byla neoprávněně navýšena.
  3. Výbor se pokusí i v dalším roce hledat alternativního dodavatele.
 4. Návrh na nové dodavatele servisu a kalibrace detektorů CO. Společnosti Techniserv, s.r.o. byla výborem vyzvána, aby předložili návrh smlouvy. (Její text by měl být do 11.12. dispozici k posouzení výborem.) Cena za služby by měla být 26t/Kč bez DPH/rok. Oproti řešení ala DEGA jde o úsporu v řádu desítek tisíc/rok.
  1. Návrh, aby PK a JSM byli pověřeni revizí smlouvy a jejím podepsáním a to nejpozději do 17.12.2013.
  2. JSM zajistí koordinaci akce s Technisev, s.r.o.
  3. Správce upozornit, že dnem podpisu smlouvy s Techniserv, s.r.o. nemáme o nabídky DEGA zájem.
 5. Zelení žabáci: Návrh na provedení servisu čistícího stroje. Cena nutných oprav 6150 Kč bez DPH. Stoj je aktuálně deponován u servisní firmy s tím, že jsem přislíbil rozhodnutí do 12.12.2013.
  1. Výbor souhlasí s realizací za cenu 6150 Kč bez DPH.
 6. Člen SVJ – Václav Peroutka dává návrh umístit cedule ke vjezdu do garáží. JSM navrhuji formát: „Očistěte prosím své vozidlo od sněhu!“ + dopravní značka STOP. Vše umístit na plastovou ceduli s červeným písmem. Rozměr 100 x 50 cm. Vyrobit 2 ks. Uchycení provede domovník.
  1. Výbor shledává toto řešení jako neefektivní. Z toho důvodu se návrh zamítá.
 7. Žabáci nám nabízejí barter na zapůjčení sněhové frézy s kartáčem. Zápůjčka by byla zdarma za předpokladu, že pan Hrouda by při úklidu sněhu kolem našeho domu, odklidil strojem i sníh kolem bloku D. Časová náročnost úklidu sněhu kolem našeho objektu 4 až 5 hodin pokud se to dělá ručně. Čištění strojem by mělo trvat méně než 2 hodiny (odhad dle ZŽ). Čištění strojem kolem bloku D je max. 1 hodina.
  1. Výbor s návrhem souhlasí za podmínky podpisu trojstranné dohody.
 8. Servis výtahů: Vyhodnocení nabídky na servis výtahů
  1. KP pověřen výpovědí smlouvy na výtahy Schindler.
  2. PK a KP jsou pověřeni, aby zrevidovali návrh smlouvy s firmou VYTAHY VMC, s.r.o. a podepsali ji.
  3. JSM prosí o předložení návrhu smlouvy k připomínkování.
  4. Souhlasíme s vyšší variantou č. 1 za 8305 Kč bez DPH/měsíčně za všech 7 výtahů.
 9. T-Systems vs. CZNet.cz:
  1. JSM předložil výboru rozklad k Vlastnictví slaboproudých rozvodů. (Viz. příloha).
  2. Výbor uděluje souhlas provozovateli sítě CZNet.cz, panu Jiřímu Doležalovi, IČO: 66028990 přístup k patch panelům v rozvaděčích, které využívá T-Systems. CZNet.cz (Jiří Doležal) může klienta přepojit z patch panelu do svého patch panelu za předpokladu, že klient dá žádost (má s CZNet.cz/Jiřím Doležalem smlouvu). V žádosti musí být explicitně uvedeno číslo portu, které se bude přepojovat.
  3. Tímto usnesením nejsou dotčeny nikterak platné smluvní vztahy s T-Systems.
  4. CZNet.cz: Výbor souhlasí s instalací další antény na střechu bloku 7I výměnou za dodání VoIP bran pro 7 výtahů a jejich zapojení a zprovoznění.
  5. Pověřujeme správce, aby ukončil smlouvy s T-Systems na tzv. hlásky k 31.01.2014. Jejich provoz bude zajištěn v koordinaci s CZNet.cz (Jiří Doležal).
  6. Výbor vyzývá T-Systems, aby nainstaloval podružné elektroměry na odběr elektrické energie svých spotřebičů a to nejpozději do 31.01.2014, jinak budou spotřebiče odpojeny.
  7. Na základě elektroměrů bude T-Systems předkládat vyúčtování spotřeby elektrické energie a to vždy do 31.12. daného roku. Spotřebovaná elektrická energie bude SVPH přeúčtována T-Systems.
  8. Dále výbor požaduje, aby T-Systems předložil spotřebu elektrické energie za leden 2014. Na základě této spotřeby bude stanovena průměrná cena za spotřebu od vzniku SVPH po současnost na jednotlivých switches+UPS (blok 7I: 5 switches, blok 5I: 4 swictches, blok 3J: 6 switches, blok 1K: 6 switches a vždy 1 ks UPS). Pak (switches a UPS) * spotřeba = částka, kterou SVPH požaduje uhradit do 28.02.2014.
  9. Výbor žádá T-Systems, aby ohlásil přítomnost (příchod a odchod) svého technika na telefon 776670306. Pokud se nedovolá, pak alespoň SMS.
  10. Výbor konstatuje, že RACK skříně a PATCH panely jsou vlastnictvím SVJ, z toho důvodu nebudou  nadále uzamykány. Zamčeny budou pouze místnosti slaboproudu. JSM v této věci informoval, že smlouva o věcném břemeni ve znění, které je k dispozici, vztah vůči RACK a PATCH panelům explicitně neupravuje. Navíc RACK a PATCH panely jsou stejného typu jako ty, které jsou použity pro STA. A ty jsou bezpochyby naše. Ty tvoří součást společných prostor domu. Případné prokázání vlastnictví je tedy na straně T-Systems. KP připojil poznámku, že pokud by T-Systems chtěl, tak už své vlastnictví doložil.
 10. Projednání odměn pro členy výboru. Vzhledem k tomu, že není stanoven jednotný postup, nabízí se tato řešení.
  1. Návrh na odměny za rok 2013 se stanoveny takto:
   1. ½ polovina roku: MV: 5000 Kč/měsíc, KP: 4000 Kč/měsíc, PK: 3000 Kč/měsíc, MZ: 3000 Kč/měsíc, Stanislav Minár: 0 Kč/měsíc. Návrh byl přijat jednomyslně.
   2. 2/2 polovina roku: PK: 4100 Kč/měsíc, JSM: 2700 Kč/měsíc, KP: 2600 Kč/měsíc, TM: 2600 Kč/měsíc, MV: 1000 Kč/měsíc, MZ: 1000 Kč/měsíc, MT: 1000 Kč/měsíc. Návrh byl přijat v poměru 4 pro (PK, MV, MZ a TM) : 1 proti (JSM): 1 se zdržel (KP).
  2. Rok 2014:
   1. Návrh JSM: PK: 4100 Kč, TM: 2600 Kč, MV, MT, MZ: 1000 Kč, JSM: 2700 Kč. Pro návrh: JSM, MV. Proti: KP, MZ. Zdrželi se: PK, TM. Návrh nebyl přijat.
   2. Návrh MZ: PK: 4100 Kč, TM: 2600 Kč, MV, MT, MZ, JSM: 1425 Kč. Pro návrh: MZ. Zdrželi se ostatní. Návrh nebyl přijat.
   3. Návrh MV: P: 4100 Kč, TM: 2600 Kč, MV: 1000 Kč, MT, MZ: 1500 Kč, JSM: 1700 Kč. Pro návrh: MV, TM. Proti: PK. Zdrželi se: zbytek. Návrh nebyl přijat.
   4. Před hlasováním o návrhu předloženém PK (znějícím PK: 4100 Kč, TM, KP: 2600 Kč, MV, MT, MZ: 1500 Kč, JSM: 1200 Kč) tento na žádost MV jeho znění upravil tak, že se návrh odměny pro MV pro rok 2014 snižuje o 500 Kč / měsíc, a návrh odměny pro JSM se navyšuje o 500 Kč / měsíc. Následně bylo hlasováno o takto upraveném návrhu ve znění: PK: 4100 Kč, TM, KP: 2600 Kč, MV: 1000 Kč, MT, MZ: 1500 Kč, JSM: 1700 Kč. Pro návrh: PK, MZ, KP. Proti: MV, JSM. Zdrželi se: TM. Přijato. Při rovnosti hlasů převážil hlas předsedy a návrh byl přijat. Proti tomuto konstatování JSM uvedl, že s návrhem nesouhlasí, protože pro SVPH zajistil velké úspory a velký objem práce oproti ostatním.
 11. Návrh na provedení deratizace: vypršela platnost krysích pastí a je třeba je vyměnit. Na žádost několika členů SVJ byl opět vyzván zástupce deratizační firmy, aby předložil kalkulaci na obnovení deratizačních pastí, které byly naposledy aktualizovány 23.02.2011. Předpokládaná cena za akci bude 3500 Kč + DPH.
  1. Výbor s návrhem souhlasí.
 12. Výroba čipu pro obyvatele SVJ: Nový čip 250 Kč. Při nahlášení ztráty čipu, který se podaří odhlásit ze systému, nový čip: 90 Kč.

Plné znění zápisu včetně příloh si můžete stáhnout ve formatu PDF: 20131211 – Zapis ze schuze vyboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..