Zápis z jednání výboru konaného dne 07.10.2013

 • Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Třísková, M. Zamrazil

Omluven: K. Polák

Zápis vytvořila: M. Třísková

Termín následující řádné schůze: 21.10.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo

Body jednání:

 1. Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman
 •       J.S.Marek se zdržel hlasování.
 1. Volba zapisovatele jednání výboru – Michaela Třísková
 •       S návrhem všichni souhlasili.
 1. Volba ověřovatele zápisu jednání výboru – Tomáš Moudrý
 •       S návrhem všichni souhlasili.
 1. Další jednání výboru se uskuteční v pondělí 21.10.2013 18:30 v Pizzerii Rotundo
 •       S návrhem všichni přítomní souhlasili.
 1. Diskuse k situaci s předčasně vypovězenou smlouvou na domovníka. Do budoucna je nutné zajistit nejdříve nového dodavatele a až následně vypovědět stávající smlouvu.
 2. Výbor SVJ schvaluje změnu z usnesení z 11.9.2013: původní úkol 14. se mění na „pokusí se zařídit získání smlouvy na poskytování právní pomoci od Mgr. Ing. Drobného“, původní úkol 11. se nevztahuje na K.Poláka, minulého úkolu 18. „poptat alternativní nabídku na servis výtahů po předložení stávající smlouvy J.S.Markem.“
 • J. S. Marek:
 •      i.     nesouhlasil s částí usnesení „…původní úkol 11. se nevztahuje na K. Poláka…“, neboť dle vyjádření K. Poláka do emailu výboru nechce svoji fotku zveřejnit z osobních důvodů, ač úkol byl zadán všem. Návrh formulace: „K. Polák k minulému úkolu č. 11 uvedl do emailu, že si nepřeje zveřejnit svoji fotografii z osobních důvodů.“.
 •       K tomuto návrhu se nikdo jiný nevyjádřil.
 •        ii.     nesouhlasil s částí usnesení „… po předložení stávající smlouvy J. S. Markem“ v bodu minulého úkolu 18., neboť smlouva o výtazích byla K. Polákovi byla již zaslána v elektronické podobě dne 04.10.2013 v 10:58 a to na adresu výboru (tedy všem vč. K. Poláka).
 • v      Předsedající navrhl uvést toto jako zvláštní bod zápisu.  S tímto návrhem všichni souhlasili.
 1. Karlovi Polákovi byl uložen úkol zajistit od pana Drobného statistiku vymožené hotovosti – hodnotu splacených pohledávek od převzetí advokátem před podáním žaloby a hodnotu splacených pohledávek po podání žaloby.
 2. Karlovi Polákovi uložen úkol vyžádat kopii smlouvy o poskytování právních služeb s AK Mgr. Drobný.

v      J. S. Marek a M. Voříšková v této věci konstatovali, že originál smlouvy není v archivu SVPH k dispozici a doporučují K. Polákovi, aby se obrátil nejdříve na správce s tím, zda ji nemá uloženou u sebe on. V případě neúspěchu požádal svého kolegu Mgr. Drobného o fotokopii smlouvy.

 1. J.S. Markovi uložen úkol zajistit nabídku statika (alespoň 2 nabídky pro srovnání) na posouzení narušení vnějších nosných konstrukcí vchodu č. 7
 2. Kontrola plnění úkolů dle tabulky:
  1. splněny úkoly 1,2,3,8,11,12,13,14,15,16
  2. úkol 14 změněn usnesením v bodě 6. tohoto zápisu
  3. ostatní úkoly trvají
  4. Kontrola plnění úkolů v zápise mimo tabulku – všechny úkoly splněny
  5. Diskuse k autorizacím plateb z BÚ – požadavek na paní Šímovou, aby nepravidelné a nezálohové platby zadávala vždy samostatně, nikoliv v dávce.
  6. Výbor SVJ vyslovuje svůj souhlas se všemi platbami z účtu SVJ autorizovanými pověřenými osobami, jelikož se jednalo o závazky SVJ.

v      J. S. Marek vyslovil námitku k návrhu tohoto usnesení výboru, neboť součástí autorizovaných plateb byla i platba za fakturu od JiViŠ, s.r.o. č. 131861, kde byl přípis: „dodání písku, složení a rozvoz“ za cenu 11957,22 Kč (s DPH). K této položce J.S.Marek uvedl, že se mu připadá tato fakturovaná částka nepřiměřená, neboť maximální objem pískoviště (do kterého byl písek výborem požadován) je 2,4m3. Na dotaz p. Brožovi (JiViŠ), kolik byla cena za samotný písek, dostal výbor před setkáním odpověď, že to bylo 107 pytlů po 101 Kč/pytel, doprava 384 Kč, práce 766 Kč. J.S.Marek uvedl, že pískovna u Opatovic nabídla stejný objem 2,4m3 za cenu 799,20 Kč s tím, že nám s ohledem na náklady na dopravu doporučili, abychom si našli někoho blíže u Prahy.

 1.                                                                i.     S touto celou námitkou souhlasil i T. Moudrý.
 2.                                                               ii.     Výbor vyzval J. S. Marka, aby v této souvislosti u správce zjistil, jaký objem měl jeden pytel.
 3. Uzavření smlouvy s SPL servis – výbor schvaluje uzavření smlouvy č. 20130045 s dodavatelem SPL servis.cz s.r.o. na revize a servis některých slaboproudých technologií v domech, ve znění verze 2.13. Text smlouvy je uveden v Příloze 1.. Výbor pověřuje předsedu P. Kormana a člena výboru J.S. Marka k podpisu smlouvy ke dni 07.10.2013.
 4. Znění návrhu Pavla Kormana: „Výbor SVJ jménem SVJ pověřuje společnost Jiviš, s.r.o. k vymáhání vrácení neodůvodněného navýšení faktury společností SOMATI Systems a.s. za revizi garážových vrat ve výši 28.009,00 Kč – 25.685,88 Kč = 2.323,12 Kč, za podmínky, že za tuto činnost nebude ze strany společnosti Jiviš, s.r.o. účtována žádná odměna nad rámec odměny podle platné Mandátní smlouvy.“

v      J. S. Marek vznesl námitku k výše uvedené formulaci. Dle jeho vyjádření formulace nabízí výklad, že správce bude požadovat kompenzaci nákladů s vymáháním dané částky.

 1.                                                                i.     Bod nepřijat v uvedeném znění. Do příštího jednání připraví novou formulaci J. S. Marek.
 2. Výbor SVJ ukládá všem členům, zejména však J. S. Markovi a M. Voříškové, pokud tak již prokazatelně neučinili, aby veškeré smlouvy, vyjádření, sdělení, a jiné dokumenty související s činností výboru SVJ, nebo SVJ, které obdrželi při své činnosti jako člen výboru SVJ (včetně předávacích a přebíracích protokolů k nim), předali při příštím jednání výboru SVJ předsedovi SVJ k založení do archivu dokumentů SVJ. Náklady na pořízení kopií uvedené dokumentace pro jejich potřebu v prokazatelné výši budou jim budou nahrazeny.

v      J. S. Marek souhlasil s usnesením výboru za předpokladu, že mu bude poskytnut klíč k archivu, aby i na dále měl neomezený přístup ke kontrole dokumentů SVPH.

 1. Pavel Korman nechá vyrobit dva klíče od archivu, jeden klíč předa J. S. Markovi, druhý klíč zůstane jako záloha.
 2. Výbor hlasoval o zřízení telefonního paušálu pro SVJ za 699,- Kč / měsíc vč. DPH (nabídka od Vodafone) – návrh odsouhlasen všemi přítomnými s výjimkou P. Kormana, tzn. návrh byl odsouhlasen.
 3. Výbor SVJ schválil vyplacení J. S. Markovi, v hotovosti, proti příslušnému účetnímu dokladu, náhradu za jím vynaložené náklady na služby mobilního telefonování, ve výši 1815,00 Kč.

v      J.S.Marek pro upřesnění uvedl, že uvedená částka odpovídá nákladům podle aktuálního stavu vyúčtování za služební telefon za minulé období a současné období k 07.10.2013 (cca dopoledne).

 1. Schváleno usnesení. „Výbor SVJ pověřuje předsedu výboru SVJ, P. Kormana a členku výboru M. Voříškovou, aby s dodavatelem panem R. Hroudou uzavřeli smlouvu o dílo na provádění domovnických prací dle specifikace, kterou dodá J. S. Marek za maximální cenu 26.000,- Kč / měsíc vč. DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu dobou určitou 3 měsíce s možností prodloužení na dobu neurčitou v případě, že ani jedna smluvní strana nebude mít námitky.

Celý zápis včetně Seznamů úkolů a Závěru ke stažení ve formátu PDF:


20131007 – Zapis ze schuze vyboru

 

2 komentáře: „Zápis z jednání výboru konaného dne 07.10.2013

 • avatar
  18.10.2013 (08:42)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,
  jen jsem chtěl poděkovat za perfektní informování o dění ve společenství. Zasílání zpravodajů je geniální.

  Díky.

  Jiří Sekava

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..