Zápis z jednání výboru konaného dne 25.06.2014

Datum: 25. 6. 2014

Přítomní: Michal Zamrazil (MZ), Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Miroslava Voříšková (MV)
Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM), Michaela Třísková (MT)
Hosté: Irena Knausová, Jana Jurašová

Jednání

 1. Volba předsedajícího: zvolena všemi přítomnými MV
 2. Zapisovatele: zvolen všemi přítomnými TM
 3. Ověřovatel zápisu: zvolen všemi přítomnými KP
 4. Předložení programu schůze, program níže uvedený byl schválen všemi přítomnými členy výboru

Revize úkolů z minulého setkání výboru č. 17/2014

 1. JM: Garážová vrata v domě K

Vyjádření SPL Servis: „Vrata budou měněna přibližně v termínu 16. 6. 2014 – 27. 6. 2014. Záleží, kdy přesně nám vrata dorazí. Až budou v ČR na skladě, budeme Vás neprodleně informovat a navrhneme konkrétní termín výměny. Výměna by měla proběhnout v rámci jednoho pracovního dne. S omezením průjezdnosti 3 – 4 hodiny, ovšem ne nepřetržitě.“

 • Výbor bere na vědomí. – Dne 25. 6. 2014 (v době schůze) aktuálně probíhá výměna garážových vrat v domě K, práce probíhá pod dohledem pana domovníka (pan Hrouda).
 1. TM a PK: Dispoziční práva k bankovním účtům
 • Úprava dispozičních práv k účtu SVJ u Komerční banky, návrh termínu zápisu nových disponentů. – Úkol trvá.
 • Úprava dispozičních prav k transparentnímu účtu SVJ u FIO banky, návrh termínu zápisu nových disponentů. – Úkol trvá.
 • Pokus o zajištění výpisů z transparentního účtu SVJ u FIO banky ve formátu GPC pro účetnictví. – Úkol trvá.
 • TM, PK, MZ se setkají 10. 6. 2014. – Úkol trvá. Datum setkání bude domluven operativně.
 1. MT: Vymáhání pohledávek

MT předloží koncept tabulky pro členy výboru informující o aktuálním stavu pohledávek. – Úkol trvá.

 1. JM + MV + MT + JIVIŠ, s. r. o.: Změna správcovské firmy

Předkládáme návrh na vyhlášení výběru na nového dodavatele správních a účetních služeb a tedy ukončení spolupráce:

 • Po obsáhlé diskuzi se výbor usnesl na modifikovaném návrhu a požaduje od stávající správcovské firmy Jiviš, s. r. o. nacenit činnosti, které v současné době reálně vykonává (účetnictví), kde záměrem je dohodnout se se správcovskou firmou Jiviš, s. r. o. na snížení její měsíční odměny, která by reálně odpovídala činnostem, které skutečně vykonává. Výbor konstatuje, že převzal technické věci na sebe a z toho titulu stávající cena neodpovídá poskytovaným službám. – Úkol trvá.
 1. JM: Hlásky ve výtazích

Po zdlouhavém jednání T-Systems nabídl, že by stávající hlásky ve výtazích byl ochoten provozovat za 50% současných cen. (Tzn. úsporu z 30t/rok na 15t/rok). Po konzultaci s VMC Výtahy dávám návrh, abychom přeci jen zvolili variantu přechodu z  hlásek přes VoIP na GSM brány. VMC Výtahy nám nabízejí, že GSM brány budou nainstalovány za jednorázovou platbu 16018 Kč bez DPH. Přičemž provozní náklady by byly pak pouze ve výši provolaných minut. U Vodafone lze získat SIM karty, kde se platí pouze za skutečně provolané minuty. (6 Kč/min.) Tím by klesly náklady na provoz odhadem např. na 7 výtahů * 20 Kč (provoláno na výtah) * 12 měsíců = 1680 Kč s DPH. T-Systems souhlasil s tím, že i když je výpověď hlásek přes VoIP do 31.05.2014, budou hlásky fungovat ještě do 30.06.2014. Odpovědnou osobu, která toto přislíbila, je pan Pavel Kohout, T-Mobile.

 • Výbor souhlasí s realizací a změnou na GSM brány. – Výbor po následném detailním přezkoumání věci zjistil, že JM předložil ke schválení návrh, v rámci kterého podstatné informace nebyly pravdivé, ač měl k dispozici od společnosti VMC výtahy veškeré relevantní podklady. V tomto směru výbor revokuje své původní rozhodnutí tak, že souhlasí s realizací dané činnosti ze strany VMC výtahy za částku 16018 Kč včetně DPH za 1 výtah s tím, že celkově jednomyslně odsouhlasuje provedení dané služba na všech 7 výtazích na našich objektech za celkovou cenu 112.126,-Kč včetně DPH.
 1. LED osvětlení do výtahů

Předložena nabídka na provedení výměny světel ve výtazích za LED včetně instalace nových bezpečnějších krytů světel. Cena za LED osvětlení: 45430 Kč s DPH. Cena za nové kryty: 34790 Kč s DPH. LED osvětlení bylo více jak měsíc testováno ve velkém výtahu ve vchodu č. 5. Kvalita světla je naprosto srovnatelná s běžnými trubicemi. Na první pohled není možné rozeznat rozdíl.

 • Výbor souhlasí s předloženou kalkulací a žádá dodavatele VMC Výtahy, aby předložil návrh smlouvy o dílo na provedení této akce. – Akce se realizuje.
 1. Odborná zkouška provozuschopnosti výtahu

Vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyla provedena pravidelná tříletá zkouška provozuschopnosti našich výtahů (neexistují o tom protokoly a pan Brož tvrdí, že nikdy nic takového nebylo uděláno), VMC Výtahy předkládá nabídku pro provedení této zkoušky dle norem a předpisů. Cena: 27300 Kč s DPH.

 • Výbor souhlasí s realizací a žádá, aby výsledná revizní zpráva byla též předána výboru v tištěné i v elektronické podobě. – Firma VMC výtahy provede realizaci odborných zkoušek.

Poznámka: Ostatní úkoly z předchozí schůze byly splněny, nebo jsou řešeny v dalším bodě.

 

Nové úkoly a ostatní

 1. Shromáždění vlastníků

Výbor vedl debatu o zářiovém shromáždění vlastníků, debata bude pokračovat i na další schůzce výboru.

 1. Dětské hřiště

Výbor jednoznačně schválil, že veškeré platby spojené s dětským hřištěm budou hrazeny z transparentního účtu u FIO banky bez dotací z účtu SVJ u Komerční banky.

 1. Jednání se správcovskou firmou Jiviš, s. r. o.

Výbor pověřuje MV k diskuzi se správcovskou firmou Jiviš, s. r. o. ohledně nových stanov a dalších podkladů.

 1. Rozšíření pravomocí ke schvalování faktur

Výbor se jednomyslně usnesl na tom, že v zájmu akceschopnosti výboru při účetních operacích SVJ rozšiřuje pravomoc schvalování faktur k proplacení i na člena MZ.

 1. Hosté

Výbor na schůzi hovořil s paní Knausovou a paní Jurašovou o problematice financování dětského hřiště. Paní Knausová předá TM telefonní kontakty na členy ostatních výborů zde na sídlišti NZM, TM je bude telefonicky kontaktovat a pokusí se zajistit své schůzky s ostatními výbory, nebo jejich členy, kde by se řešila problematika financování dětského hřiště a další věci s tím spojené. V případě, že by se do zářiové schůze společenství TM nepodařilo vyjednat s ostatními výbory spoluúčast na financování dětského hřiště, tak by se na této schůzi společenství hlasovalo o variantách, co dál s dětským hřištěm, např. jeho zamknutí a používání pouze členy společenství SVPH Mattioliho 3274, zřeknutí se ho apod.

 

UPOZORNĚNÍ, REAKCE NA AKTUÁLNÍ SITUACI ZPŮSOBENOU JM A POSTUP VÝBORU

 

 • Výbor tímto dává spoluvlastníkům na vědomí, že se jednohlasně distancuje od obsahu článku „Změny dodavatelů a přehled úspor v hospodaření“ uveřejněného dne 7. 6. 2014 na webu www.svph.cz a rozeslaného e-mailovým zpravodajem č. 36 dne 13. 6. 2014 ohledně hospodaření výboru společenství, článek odráží pouze soukromých názor JM včetně informací, které nebyly nikterak výborem projednány ani odsouhlaseny, což platí shodně i pro zveřejněný obsah přílohy. Vyčíslené úspory a jiné údaje uvedené ve zveřejněné tabulce neodpovídají realitě a jsou zcela zavádějící. Tato příloha navíc neodpovídá verzi odsouhlasené výborem.

 

 • Výbor dále jednoznačně souhlasí s PK, MT a MV ve věci jejich e-mailových výzev ze dne 16. 6. 2014 na JM odstranit z webu tento článek. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne JM takto neučinil, výbor konstatuje, že tímto JM hrubě porušuje jak své povinnosti člena výboru podřídit se většině, tak své povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi JM a společenstvím o provozování webu www.svph.cz.

Výbor po obsáhlé diskuzi zhodnotil činnost JM tak, že v řadě případů bohužel překročila pravomoc člena výboru, množí se stížnosti dodavatelů a ostatních členů výboru a spoluvlastníků na chování a jednání JM, kdy opakovaně bylo následně výborem zjištěno, že JM jednal mimo schválený postup výboru, což výbor považuje za hrubé porušení povinností člena výboru vyplývajících ze stanov a přijatých usnesení výboru. Na uvedené skutečnosti byl JM již několikrát, leč bezvýsledně upozorněn a to jak osobně, e-mailem, tak i na jednání výborů. Z tohoto důvodu výbor doporučuje JM, aby zvážil další setrvání ve výboru a případně na tuto funkci rezignoval ve smyslu č. II. odst. 1 písm. b) bod 10. stanov.

 

 • Výbor v tomto směru JM a všechny členy našeho SVJ upozorňuje, že pokud nebude tento zápis ze strany JM zveřejněn na www.svph.cz do týdne od data ověření, tak bude nakopírován a vhozen všem členům našeho SVJ v papírové podobě do jejich poštovních schránek, což výbor jednomyslně schválil.

Závěr

 • Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství (vyvěšení na web www.svph.cz zajistí JM) a na nástěnkách v každém vchodu (vyvěšení na nástěnkách zajistí TM).
 • Termín následující schůze výboru byl stanoven na středu 23. 7. 2014 od 18:30 v pizzerii a kavárně Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10.

 

Dne 25. 6. 2014 zapsal: Tomáš Moudrý
Dne 29. 6. 2014 ověřil: Karel Polák

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20140625 – Zapis_ze_schuze_vyboru.

Jeden myslel na “Zápis z jednání výboru konaného dne 25.06.2014

 • avatar
  01.07.2014 (12:47)
  Trvalý odkaz

  Využívám alespoň formu komentářů k výše uvedeným bodům, neboť program jednání nebyl před začátkem schůze dán prokazatelně všem k dispozici. Na této schůzi jsem navíc nebyl přítomen.
  Ad 2.E) předložená nabídka obsahuje v záhlaví zavádějící formulaci, že se jedná o nabídku pro kabiny (množné číslo). Pak v zápatí až černým písmem na modrém pozadí dovětek, že kalkulace řeší pouze jednu kabinu. Tento dovětek jsem přehlédl. Předložená nabídka neobsahovala vyčíslení nákladů na celou opravu. I když jsem se opakovaně ujišťoval u zástupců VMC, zda je cena správná, zjevně VMC nezohlednilo v nabídce počet výtahů. Jednal jsem tedy v dobré víře a z této pozice nabídku předložil na výboru. Současně konstatuji, že zmíněná nabídka byla v elektronické podobě k dispozici všem členům výboru a to několik dnů před začátkem schůze výboru. Bezesporu jde chybu v komunikaci a sled vzájemných nedorozumění. 🙁
  GSM brány nahradily původní VoIP brány. Tato zařízení slouží k tísňovému volání z výtahů. Roční provoz VoIP bran se pohyboval zhruba kolem 30000 Kč. GSM brány tento náklad srazí na minimum – pouze za reálně provolané minuty.
  Ad 4) Příslušná přehledová tabulka změn a úspor byla zveřejněna ve formě dle usnesení výboru č. 11/2014 odst. 4. Přesnost uvedených čísel může prověřit kdokoliv ze členů SVJ nahlédnutím do účetnictví.
  Na základě výše uvedeného rozhodnutí výboru, byl článek k této tabulce a samotná tabulka stažen z publikace na webu.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..