Zápis z jednání výboru konaného dne 29.10.2014

Zápis ze schůze výboru č. 25/2014

Datum: 29. 10. 2014

Přítomní: M. Třísková (MT), J. Marek (JM), M. Voříšková (MV), M. Zamrazil (MZ), K. Polák (KP), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM)

Omluveni:

Neomluveni:

Hosté:

 1. Jednání

  1. Volba předsedajícího: PK

  2. Volba zapisovatele: JM

  3. Volba ověřovatele zápisu: TM

  4. Bereme na vědomí záznam z předcházejícího jednání.

  5. Schválení programu jednání.

 1. Revize úkolů z minulého setkání výboru č. 24/2014

Všechny úkoly z předchozí schůze výboru byly splněny nebo jsou dále řešeny v následujících bodech.

 1. Odsouhlasení a podepsání smlouvy na ostrahu objektu

Ostraha objektu již proběhla. Výbor souhlasí a pověřuje PK a MZ podpisem smlouvy.

 1. Svolávání schůzí výboru a termíny řádných schůzí

Byly předloženy návrhy usnesení, bylo o nich hlasováno v pořadí, v jakém byly návrhy předloženy:

  1. Návrh PK: Jednání výboru se konají zpravidla jednou měsíčně. Termíny řádných jednání výboru do konce roku 2015 jsou následující: 26. 11. 2014, 17. 12. 2014, 21. 1. 2015, 18. 2. 2015, 25. 3. 2015, 22. 4. 2015, 20. 5. 2015, 24. 6. 2015, 22. 7. 2015, 26. 8. 2015, 23. 9. 2015, 21. 10. 2015, 18. 11. 2015 a 16. 12. 2015. Schůzi svolává předseda výboru jednou měsíčně, když nesvolá předseda výboru, pak schůzi svolává do dvou měsíců místopředseda, ostatní členové pak svolávají schůzi do třech měsíců.

Hlasování: pro návrh byli PK, TM, MZ a KP, proti návrhu byli JM, MV a MT. Návrh byl přijat.

JM uvedl, že s návrhem PK nesouhlasí, protože v případě mimořádných událostí by bylo vhodné, aby bylo možné schůzi výboru svolat poměrem 4/7 členů výboru. Též by toto mělo být možné v řádném termínu i za předpokladu, že předseda bude časově indisponován. Dále uvedl, že ty termíny, které jsou 3. středu v měsíci mu nevyhovují. Proto dal k dispozici svůj návrh, viz bod c.

  1. Návrh MT: Schůze výboru se konají v domluvených termínech (viz výše v textu). V případě, že je nadpoloviční většina výboru pro konání mimořádné schůze, bude se mimořádná schůze výboru konat. Schůze se svolává minimálně se sedmidenním předstihem.

  2. Návrh JM: Schůze se konají v termínech vždy každou 4. středu v měsíci. V případě, že je nadpoloviční většina výboru pro konání mimořádní schůze, bude se mimořádná schůze výboru konat. Schůze se svolává minimálně se sedmidenním předstihem.

 1. Výtahy VMC, s. r. o.

Revize výtahů ukázala, že výtahy vyžadují opravy dle podkladů z revizních zpráv. Schvaluje se provedení všech oprav v celkové ceně 111745 Kč bez DPH. Vyjednáním bezúročného splátkového kalendáře se pověřuje PK a KP.

Hlasování: Návrh byl jednomyslně přijat.

 1. Diskuse o vztahu k správcovské firmě Jiviš, s. r. o.

MT předložila výboru srovnávací tabulku nabídek jednotlivých správních firem včetně alternativní nabídky od stávající správcovské firmy Jiviš, s. r. o., proběhla obsáhlá diskuse o dalším postupu. Bylo odsouhlaseno, že pro další postup PK představí seznam podmínek, které jako výbor požadujeme od potenciálních správních firem. PK tento seznam podmínek připraví a s dostatečným předstihem před termínem následující schůze výboru (26. 11. 2014) zašle na všechny členy výboru, aby si mohli všichni členové výboru k danému dokumentu připravit připomínky, a následně se o daném bude na následující schůzi výboru (26. 11. 2014) diskutovat.

 1. Pokud není výbor usnášeníschopný

PK podal návrh usnesení, že se v takovém případě nebude pořizovat zápis. Pouze se zaeviduje, kdo byl přítomen, kdo se omluvil a kdo se neomluvil. Obsah jednání se nebude zveřejňovat. To samé platí i zpětně, JM zajistí dané změnit na webu www.svph.cz.

Hlasování: pro návrh byli KP, PK, MZ a TM, proti návrhu byli JM a MT a zdržel se MV. Návrh byl přijat.

JM zdůvodnil své stanovisko tím, že uvedl, že považuje i neusnášeníschopná jednání za důležitá, a že již v minulosti byla praxe, že měla formu doporučení pro řádné jednání výboru. Na řádném jednání výboru takové neusnášeníschopné jednání bylo přezkoumáno a povětšinou schváleno (autorizováno). Odstraňování záznamů z již proběhlých neusnášeníschopných schůzí z webu považuje za matoucí, neboť obsahují následně autorizovaná usnesení.

 1. Komunikace členů výboru

PK předložil výboru návrh usnesení: „Bez předchozího souhlasu výboru nebo předsedy výboru není žádný z členů výboru oprávněn jménem výboru, nebo z pozice člena výboru, komunikovat se žádnou osobou.“ Následovala dlouhá diskuse ohledně akceptovatelné formulace a celkového smyslu usnesení.

Hlasování: pro návrh byli PK, proti návrhu byli JM, MT a MV a zdržel se KP, MZ a TM. Návrh nebyl přijat.

 1. Jednání ohledně obsazení orgánů výboru

PK připomněl, že členové výboru ze svého středu na začátku fungování výboru zvolili PK jako předsedu, KP a TM jako místopředsedy. S ohledem na napjaté vztahy ve výboru PK dává svoji funkci předsedy k dispozici. Své rozhodnutí PK zdůvodnil tím, že buď JM odejde z výboru, nebo se chce vzdát funkce předsedy, za předpokladu, že by byl navržen někdo jiný, na kterém by se shodla většina. Na přímý dotaz PK ostatním členům výboru, zda mají nějaký návrh, nikdo žádný návrh nepředložil. Rozdělení funkcí tedy zůstává i nadále stejné. PK nakonec vyzval přítomné členy, aby své případné návrhy zvážili ještě do příští schůze výboru.

 1. Usnesení ohledně člena výboru Jana Marka

PK předložil návrh usnesení, že Jan Marek dlouhodobě a opakovaně jedná v rozporu s právy a povinnostmi člena výboru v rozporu s přijatými usneseními výboru a měl by na svou pozici člena výboru neprodleně rezignovat.

Pro tento návrh usnesení byli PK, KP, MZ a TM a proti tomuto usnesení byli JM, MT a MV.

Zdůvodnění MT: Ačkoliv jsem toho názoru, že v některých případech JM pochybil, vidím za JM velké výsledky práce.

Zdůvodnění MV: Neoddiskutovatelný je přínos v administrativních činnostech výboru. Převzal technickou správu, kontrolní činnost nad správními službami a kontrolu hospodaření. Zajistil výboru poptávky a zajistil potenciální dodavatele s lepším poměrem cena/výkon.

Zdůvodnění JM: Ze své funkce rezignovat rozhodně nehodlám. Těžiště své práce vnímám v administrativní, technické a hlavně kontrolní činnosti.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho stručná verze bude zveřejněna na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM).

Termín následující schůze výboru je stanoven na 26. 11. 2014 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 29. 10. 2014 zapsal Jan Marek

Dne 5. 11. 2014 ověřil Tomáš Moudrý

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení:20141029-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..