Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 15.11.2023

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 17:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Jan Marek (dále jen „JM“), jako host p. Toman (First s.r.o.) a p. Hrouda. MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).  

 • Výsledky hlasování na shromáždění per rollam v měsíci říjnu 2023

KP informoval výbor o konkrétních výsledcích hlasování na shromáždění per rollam, které probíhalo v průběhu měsíce října 2023, které vyhodnotil jako pověřený skrutátor, a to včetně účasti na hlasování, vyhodnocení usnášeníschopnosti a právním otázkách s tímto souvisejícím (např. stanovení kvóra pro jednotlivé otázky v hlasování, přezkoumání platnosti jednotlivých hlasů apod.). Následně MZ jako ověřovatel a předseda odsouhlasil výsledky tohoto hlasování, které výbor zveřejňuje v samostatné Příloze č. 1 k tomuto zápisu.

Touto cestou by chtěl výbor jako celek poděkovat všem vlastníkům, kteří se hlasování zúčastnili, za odevzdané hlasy s tím, že hlasování bylo usnášeníschopné, když hlasovalo (míněno dle Stanov podle velikosti podlahové plochy) 72,52% vlastníků, což 50% kvórum pro usnášeníschopnost značně převýšilo. Pro přehlednost výbor dodává, že počtově hlasovalo 129 vlastníků ze 184 možných, 1 hlas z toho byl neplatný. Zároveň výbor děkuje za „znovuzvolení“, a to v poměru 70,342% z celku, kdy pro nesouhlas s výborem odevzdali hlas pouze 3 vlastníci (viz dále Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu).

    

 • Další postup výboru po výsledcích hlasování na shromáždění per rollam

Na podkladě výsledků hlasování pak výbor jednak přijal odsouhlasení vlastníků týkající se zvolení shodného obsazení výboru jako je doposud, v tomto složení tedy bude výbor dále pokračovat ve své práci a za výsledek hlasování výbor jako celek vlastníkům děkuje. Zároveň předseda výboru předložil k odsouhlasení nové rozvržení odměn jednotlivých členů výboru (a to na podkladě odsouhlaseného navýšení odměn výboru hlasováním na shromáždění per rollam – viz níže), kdy toto rozvržení bylo výborem jednomyslně odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). Ohledně dalších výsledků pak výbor zatím pouze obecně debatoval nad možnými postupy v jednotlivých problematikách navazujících na přijaté a odsouhlasené otázky s tím, že konkrétní závěry budou přijaty na prosincovém zasedání výboru.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 20.11.2023 od 17:00hod. v restauraci Rotondo. 

Dne 15.11.2023 zapsal a ověřil KP

 

PŘÍLOHA Č. 1

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ NA SHROMÁŽDĚNÍ PER ROLLAM ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2023

V souladu s našimi platnými Stanovami, konkrétně dle čl. VII. Rozhodování mimo zasedání (per rollam) odst. 5 platí, že rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů společenství (dále jen „z celku“). Tedy pro vysvětlenou myšleno nadpoloviční většinou ze všech vlastníků, nikoli jen těch, co hlasovali. Toto platí pro všechny navržené otázky v hlasování kromě jediné, a to otázky č. 4 týkající se zvýšení záloh, kde platí navíc speciální ustanovení čl. VI. Shromáždění odst. 14 písm. d), a to ¾ většina hlasů přítomných členů společenství (tedy myšleno ¾ většina z hlasujících vlastníků). Každý platný hlas se započítává podle velikosti spoluvlastnického podílu člena společenství na společných částech domu (čl. VI. Shromáždění odst. 11), nikoli tedy co vlastník to jeden hlas.

Po sečtení všech hlasů (bylo odevzdáno 129 hlasů ze 184 možných, 1 hlas z toho neplatný), tito platně hlasující představují 72,52% podílu na společných částech domu, nehlasovali či neplatně hlasující tedy představují vlastníci s podílem 27,48% na společných částech domu a pozemku. Jelikož hlasovalo více než 50% vlastníků podle podílů, pak je nutno nejprve konstatovat možnou usnášeníschopnost. Kvórum hlasování pro otázku č. 4 je tak po přepočtu 54,393% a všech ostatních otázek 50% z celku.

V programu hlasování bylo navrženo k odsouhlasení celkem 8 usnesení v podobě jednotlivých otázek, když u otázky:

„1. Volba výboru – aktuální členové výboru (Ing. Michal Zamrazil, JUDr. Karel Polák a             Ing. Jan Marek) kandidují jako celek. Souhlasím s jejich zvolením.“ bylo hlasováno vlastníky tak, že souhlas udělilo (dále jen „pro návrh bylo“) 70,342% z celku (125 pro, 59 proti, nehlasovalo či neplatný hlas) – NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT,

2. S navýšením odměny výboru jako celku na 30.000,-Kč/měsíčně“ bylo hlasováno vlastníky tak, že pro návrh bylo 54,305% z celku (97 pro, 87 proti, nehlasovalo či neplatný hlas) – NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT,

„3. Hospodaření SVJ za účetní období 2020-2022 – schvaluji účetní závěrky za tyto roky – účetní závěrky jsou zveřejněny na našich webových stránkách https://svph.cz/ucetni-zaverky-svj-2020-az-2022/ bylo hlasováno vlastníky tak, že pro návrh bylo 69,853% z celku (124 pro, 60 proti, nehlasovalo či neplatný hlas) – NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT,

„4. S navýšením záloh na služby o 40% od 1.7.2023 s tím, že každá položka předpisu bude řešena individuálně. Více na https://svph.cz/vyrazne-navyseni-zaloh/ bylo hlasováno vlastníky tak, že pro návrh bylo 50,424% z celku (93 pro, 91 proti, nehlasovalo či neplatný hlas) – NÁVRH USNESENÍ NEBYL PŘIJAT,

„5. Schvaluji samostatné vyúčtování spotřeby el. energie v garážích za r. 2024 a taktéž pro následující roky. https://svph.cz/gs-meridla/ bylo hlasováno vlastníky tak, že pro návrh bylo 68,009% z celku (121 pro, 63 proti, nehlasovalo či neplatný hlas) – NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT,

„6. Pověřuji výbor k jednání a rozhodování s min. 9 sdruženými vlastníky jakožto zájemci o elektromobilitu v našich domech, kteří deklarují, že by v každém z domů nechali na své náklady a pro své účely zajistit a instalovat zařízení pro dobíjení e-aut silovou elektřinou (230V AC). Náklady spojené se spotřebou elektřiny půjdou do vyúčtování těm, kteří elektřinu pro dobíjení spotřebují. Ostatním členům SVJ tímto nevzniká žádný další vedlejší náklad! Více na https://svph.cz/dobijeni-e-aut-v-garazich-mattioliho-3274/ bylo hlasováno vlastníky tak, že pro návrh bylo 62,269% z celku (108 pro, 76 proti, nehlasovalo či neplatný hlas) – NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT,

„7. S umístěním všech našich kontejnerů na směsný odpad pod samostatné klecové uzamčení (na čip), včetně pověření výboru k realizaci výběrového řízení (min. 3 nabídky), výběru nejvhodnějšího kandidáta, uzavření smlouvy s ním a dohledu nad kompletní realizací zakázky. Více na: https://svph.cz/rozpis-nakladu-na-svoz-odpadu/ bylo hlasováno vlastníky tak, že pro návrh bylo 54,616% z celku (98 pro, 86 proti, nehlasovalo či neplatný hlas) – NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT,

„8. S vymalováním společných prostor postupně po budovách včetně pověření výboru k řešení realizace této záležitosti“ bylo hlasováno vlastníky tak, že pro návrh bylo 64,78% z celku (115 pro, 69 proti, nehlasovalo či neplatný hlas) – NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT,

Zapsal, součet hlasů provedl a hlasování vyhodnotil skrutátor JUDr. Karel Polák, místopředseda výboru

Výsledky ověřil Ing. Michal Zamrazil, předseda výboru

Jeden myslel na “Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 15.11.2023

 • avatar
  16.11.2023 (13:54)
  Trvalý odkaz

  Pánové děkuji Vám mnohokrát, že jste se do toho pustili a že jste to dotáhli. Zvláště pak pro mne jsou důležité klece na kontejnery, které jistě zvýší kvalitu života nás všech.
  Ještě jednou díky a jsem s pozdravem, Radek Chaloupka, Mattioliho 1.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..