Zápis ze schůze výboru ze dne 22.06.2022

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

 • Zabezpečení kočárkáren: Vzhledem k tomu, že došlo před měsícem ke krádeži kola v kočárkárně na 1K a přibližně před třemi měsíci na kočárkáně 5I přespávali bezdomovci, JSM navrhl, aby v kočárkárně byly instalovány uzamykatelné kliky oken podobně jako je tomu na chodbách. Dále, aby v kočárkárně byly umístěny kamery pro ochranu uskladněných věcí. Návrh byl schválen (2 hlasy pro, 1 se zdržel, 0 proti)
 • Zabezpečení garážových vrat: JSM informoval výbor, že opět byla přibližně před třemi týdny poškozena dlouhodosahová anténa pro čtení parkovacích karet u vjezdu GV1K. TECHNISERV (pan Koláček) provedl opravu a sdělil, že na anténě byly jasně vidět otisky prstů, jak se pachatel za anténu zavěsil a tím ji vytrhl ze zdi. Protože jde už o druhý případ na stejném místě, TECHNISERV doporučil výboru, aby umístil k vratům GV1K a GV7I kameru, která bude hlídat prostor bezprostředně kolem vrat. Stejně je tomu již na vnitřní straně. Návrh byl schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti)
 • Záplavy: Výbor připomíná, že v jarních měsících vybudoval nový kanalizační svod před vraty GV1K. Výbor doufá, že již nedojde k vyplavení našich garáží v letních měsících během přívalových dešťů. JSM výboru doporučil, aby do technické místnosti s čerpadlem 1K2PP umístil záplavové čidlo. Pokud by nastala kritická situace, lze na ni snáze reagovat.
 • Detekce vlhkosti v garážích 2PP: Náhodnou kontrolou bylo zjištěno, že detekce vlhkosti v garážích 2PP nefunguje. Výbor vyzývá TECHNISERV, aby prověřil správnou funkci měřidel a upravil systém tak, aby bylo možné nastavit vzdáleně (mobil/počítač) hladinu sepnutí odvětrání. V této souvislosti JSM výbor informoval, že na 1K1PP je slyšet hluk ventilátoru, které běží nejspíše už několik dnů v kuse.
 • Dlouhé otevření žlutých dveří: Ověřovací instalace detekce dlouhého otevření žlutých dveří v prostorách garáží se ukázala jako efektivní. Výbor má přehled o stavu elektronických zámků, jejich případném poškození nebo nedovření dveří. Výbor vyzývá TECHNISERV, aby dokončil instalaci na všechny žluté dveře.
 • Kamery v technických místnostech: Technické místnosti jsou přístupné pouze našim dodavatelům slaboproudých technologií. Přesto výbor vnímá jako důležité, aby měl přehled o tom, kdo se v těchto prostorách pohybuje a jaké provádí zásahy, neboť v těchto prostorách jsou kritické technologie zabezpečení objektu. Výbor žádá TECHNISERV, aby dokončil instalaci kamery do technické místnosti 1K1PP a též pracovny výboru. Návrh byl schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti)
 • Elektronický požární systém (EPS): JSM informoval výbor, že v posledních týdnech došlo k několika závadám na EPS. Podle šetření SPL Servis jde o vady zejména na protipožárních kabelech umístěných v garážích. 20.06.2022 dokonce odešel jeden ze zdrojů napájení. Spustil se tak falešný poplach. JSM konzultoval situaci s SPL Servis a shodli se, že systém je bohužel již zastaralý (rok výroby někdy před 2008). Je problém na něj sehnat náhradní díly. Dodnes například subdodavatelé SPL Servis nedodali některé komponenty objednané v 11.2021. Současný EPS je proto dlouhodobě ve stavu porucha. JSM navrhl výboru, aby dále projednal (podobně jako DT) výměnu EPS pro jeho morální i technickou zastaralost. JSM doporučil výboru, aby stanovil opět kritéria výběru:
   1. Technické parametry musí odpovídat požadavkům PO našeho objektu.
   2. Kompatibilita nové ústředny s bezpečnostními prvky, které jsou po objektu již rozmístěny a jsou ještě plně funkční, je výhodou.
   3. Moderní technologické řešení s životností alespoň 10 let.
   4. Snadná dostupnost náhradních komponent.
   5. Dálková správa nebo alespoň dohled přes mobil nebo webové rozhraní.
   6. Zpracování kompletní projektové dokumentace rozmístění jednotlivých bezpečnostních čidel a jejich řádné vyznačení, kde se nachází a to jak v plánu tak v ústředně, aby bylo možné cíleně hledat příčinu potenciálního požárního poplachu.
   7. Cena do 1 milionu Kč vč. DPH.
 • Velké záložní baterie EPS (UPS): Přibližně každé 2-3 roky se musí kompletně vyměnit baterie ve velkých UPS sloužících pro havarijní pohon výtahů a ventilátorů. JSM doporučil výboru, aby společně s SPL Servis zvážili výměnu i této části technologie za modernější verzi. Nechť jsou do příští schůze výboru zhodnoceny možné výhody a nevýhody stávajícího řešení a případné modernizace.
 • Měření spotřeby elektrické energie GS (MSEGS): Na základě usnesení výboru z 11.2021 nechal výbor nainstalovat MSEGS. JSM informoval výbor, že bezprostředně po zapojení bylo zjištěno několik případů, kdy majitelé GS nadužívají spotřebu elektrické energie v uzavřeném stání. Ve třech případech šlo o spotřebu v řádu kolem 2500W. JSM informoval výbor, že konzultoval situaci s panem Svobodou (elektrikář) a ten mu sdělil, že rozvody v garážích jsou dimenzované pouze na 20A (celá garáž včetně společných prostor má tedy limit: 4600W). Jednotlivá garážová stání mají sice jištění na 10A, ale je třeba vzít do úvahy, že na 64 garážových stání je to spíše kolem 72W (průměr). To je bezpečná mez, aby nedocházelo (jak připomněl MZ) k výpadkům jističů. Z toho důvodu výbor důrazně připomíná, že v garážových stáních je zakázáno z bezpečnostních důvodů nabíjet e-auta, e-motorky, e-kola nebo používat chladící boxy. Výbor vyhodnotil instalaci MSEGS jako úspěšnou, neboť se podařilo identifikovat potenciálně nebezpečnou nad spotřebu elektrické energie a jejich spravedlivé vyúčtování. Doposud jsme totiž hradili nad odběr všichni bez rozdílu, což výbor vnímal jako nespravedlivé.
 • Omezení spotřeby v GS: Výbor v souvislosti s předchozím bodem navrhl a odsouhlasil omezit spotřebu elektrické energie v GS a následujícím způsobem:
   1. Výměna zářivek za LED verze, neboť běžná zářivka má spotřebu 90W. LED mají spotřebu do 20W. (Pověřuje Jana Tomana – FIRST, aby zajistil výměnu.)
   2. Výměna čidel za vypínače. Čidla mají sklon přestat fungovat. Světlo pak svítí pořád nebo nesvítí vůbec. Výbor předpokládá, že majitelé GS si budou ve svých garážích zhasínat, neboť spotřeba elektřiny půjde do jejich vyúčtování. (Pověřuje Jana Tomana – FIRST, aby zajistil výměnu.)
   3. Omezení maximálního výkonového zatížení na 200W na GS. Více jak měsíc měření totiž ukázalo, že více není třeba. Jedna stávající zářivka funguje na 90W a má startovací výkon 150W. Někteří majitelé GS mají vrata na dálkové ovládání (do 10W v klidu, 60W při běhu motoru), nebo mají nainstalované zabezpečení garáží (do 10W). Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, elektrické rozvody nejsou na vyšší celkové zatížení vhodné. Návrh byl schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti)
 • Vyúčtování spotřeby elektrické energie podle GS: JSM informoval výbor, že od konce 05.2022 sbírají digitální podružné měřiče data o spotřebě elektrické energie s přesností na hodinu a historií až jeden rok. Navrhl výboru, aby projednal se správní firmou FIRST další postup, jak by bylo možné provést přenos dat do vyúčtování spotřeby energií na jednotlivé BJ. JSM v té souvislosti informoval, že je tu stále problém s jasnou identifikací garážového stání (GS) vs. konkrétní jistič a tedy měřící bod. JSM doporučil výboru, aby vyzval majitele GS, aby se přihlásili ti, u kterých dochází k výpadkům elektrické energie v jejich GS. Bez toho není možné dokončit konfiguraci měřidla a též provést správné vyúčtování. (Týká se to především těch, u kterých nebyl bohužel ještě identifikován jejich jistič.)
 1. Měření spotřeby elektrické energie ve společných prostorách: Výbor na základě dosavadní zkušenosti s MSEGS navrhl, aby bylo obdobným způsobem nainstalováno podružné měření i pro zásuvky společných prostor, osvětlení společných prostor, případně sklepy. Výbor sleduje složitou situaci se zdražováním elektrické energie ve světě a proto je vhodné mít přehled o dílčí spotřebě v celém objektu. Na základě zjištěných dat lze: [Návrh byl schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti)]
  1. Identifikovat nefungující pohybová čidla spínající světlo
  2. Identifikovat žárovky s nadměrnou spotřebou
 • Dobíjení e-aut, e-kol, e-motorek: JSM předal výboru zprávu o iniciativě majitelů e-aut, kteří se rozhodli se tématu dobíjení svých vozidel aktivně věnovat. Na základě toho bylo domluveno, že se uskuteční v 07.2022 ZOOM call a to v součinnosti též se zástupcem E.on (pan Neužil) a projednáme společně další postup případné realizace dobíjecích stanic. Tímto nabízíme dalším členům SVJ, aby se též aktivně zapojili.
 • Domovní telefony (DT): Od 08.04.2022 do 08.06.2022 proběhla výměna domovních telefonů a domovních zvonkových tabel. Firma BusinessCom (BC), která instalaci prováděla, informovala výbor, že kromě celkem 7 bytových jednotek na 3J a 1K prošla výměna úspěšně. Majitelé zbylých sedmi BJ byli vyzváni k součinnosti v náhradním termínu, který bohužel opět nevyužili. Výbor proto rozhodl, že další součinnost bude na individuální domluvě majitelů BJ a BC. Součinnost v této věci poskytne správní firma FIRST. Individuální výjezd BC k dokončení instalace si již hradí každý majitel BJ sám. Pokud by kdokoliv z obyvatel SVJ měl potíže s novým DT systémem, nechť se obrátí na výbor prostřednictvím formuláře pro hlášení závad.
 • Ovládání DT: Výbor umístí během prázdnin na webové stránky souhrnný návod k obsluze DT.
 • Intranet SVPH: Pro provoz bezpečnostních technologií domu a nově též DT a měřidel spotřeby (MSEGS) využívá objekt vlastní intranet. V souvislosti s DT a MSEGS bylo zjištěno, že stávající rozvody sítě jsou kapacitně nedostačující. Způsobilo to časté výpadky DT a nedostupnost dalších prvků v síti (MSEGS, kamery, EVK, aj.). Problém se podařilo prozatím vyřešit přepojením některých switchů. Z dlouhodobého hlediska je ale stávající řešení nestabilní. BusinessCom doporučil výboru, aby nechal předělat páteřní rozvody v prostorách garáží z metalických na optické a hlavní switch vyměnil za optický s podporou řízení provozu L3. Předpokládaná cena by měla být do 78000 Kč bez DPH za materiál a práci. Návrh byl schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti)
 • Různé
 1. Výbor znovu zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách, neboť chodby a výtahy jsou bezprostředně v den úklidu znečištěny blátem a bahnem, důsledně je třeba v těchto případech používat venkovních rohoží.
 2. Zároveň Výbor opět vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky, aby neodkládali k odpadovým kontejnerům nábytek apod., které výlučně patří do sběrného dvora. Výbor připomíná, že svozová firma spol. AVE tento „odpad“ neodveze a výbor musí opakovaně (za součinnosti s p. Hroudou) zajišťovat jejich odvoz na náklady společenství. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 14.09.2022 od 18:30 v místnosti výboru. 

Dne 27.6.2022 zapsal MZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..